دانلود رایگان


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی معدنی 2 (Inorganic Chemistry) در 405 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی معدنی 2 (Inorganic Chemistry) در 405 اسلاید

دانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی معدنی 2 (Inorganic Chemistry) در 405 اسلایدشیمی معدنی شاخه ای از دانش شیمی است که با کانی ها (مواد معدنی) و خواص آنها سروکار دارد.
شیمی معدنی شاخه بزرگی از علم شیمی است که بطور کلی شامل بررسی، تحلیل و تفسیر نظریه های خواص و واکنشهای تمام عناصر و ترکیبات آنها بجز هیدروکربنها و اغلب مشتقات آنهاست.
به عبارت دیگر می توان چنین اظهار نظر کرد که شیمی معدنی کلیه موادی که از جمله ترکیبات کربن نباشند، به استثنای اکسیدهای کربن و کربن دی سولفید را دربر می گیرد.
نگاه کلیدر شیمی معدنی در مورد گستره وسیعی از موضوعات از جمله: ساختمان اتمی،بلورنگاری(کریستالوگرافی)، انواع پیوندهای شیمیایی اعم از پیوندهای کووالانسی، یونی،هیدروژنی و ...، ترکیبات کئوردیناسیون و نظریه های مربوط، از جمله نظریه میدان بلور و نظریهاوربیتال مولکولی، واکنشهای اسید و باز، سرامیکها، تقارن مولکولی و انواع بخش های زیرطبقهالکتروشیمی(برقکافت، باتری،خوردگی، نیمه رسانایی و غیره) بحث می شود.
در باب اهمیت شیمی معدنی، ساندرسن چنین نوشته است:
در واقع بیشترین مباحث علم شیمی را دانش اتمها تشکیل می دهد و کلیه خواص مواد و ترکیبات، به ناچار ناشی از نوع اتمها و روشی است که با توجه به آن، اتمها به یکدیگر می پیوندند و مجموعه تشکیل می دهند و از طرف دیگر کلیه تغییرات شیمیایی متضمن بازآرایی اتمهاست. در این حال شیمی معدنی تنها بخشی از علم شیمی است که با توجه به آن می توان به صورتی ویژه، در باب مغایرتهای موجود در میان کلیه انواع اتمها بررسی نمود.
طبقه بندی مواد معدنیدر یک مفهوم گسترده، مواد معدنی را می توان در چهار طبقه تقسیم بندی نمود: عناصر، ترکیبات یونی، ترکیبات مولکولی و جامدات شبکه ای یا بسپارها.
عناصر: عناصر دارای ساختارها و خواص بسیار متفاوت هستند. بنابراین می توانند به یکی از صورتهای زیر باشند:
گازهای اتمی (Kr , Ar) و یا گازهای مولکولی (O2 , H2)
جامدات مولکولی (C6 , S8 , P4)
مولکولها و یا جامدات شبکه ای گسترش یافته (الماس، گرافیت)
فلزات جامد (Co , W) و یا مایع (Hg , Ca)
ترکیبات یونی: این ترکیبات در دما و فشار استاندارد معمولاً جامدند و عبارت اند از:
ترکیبات یونی ساده، مانند NaCl که در آب یا دیگر حلالهای قطبی محلول اند.
اکسیدهای یونی که در آب غیر محلول اند، مانند کلسیم اکسید (CaO) و اکسیدهای مختلط همچون اسپنیل (
MgAl2O4)، سیلیکاتهای مختلف مانند CaMg(SiO3)2 و ...
دیگر هالیدهای دوتایی، کاربیدها، سولفیدها و مواد مشابه. چند مثال عبارتست از: BN , GaAs , SiC , AgCl.
ترکیباتی که دارای یونهای چند اتمی (به اصطلاح کمپلکس) هستند، همچون Ni(H2O)62+ , Co(NH3)63+ , SiF62- .
ترکیبات مولکولی: این ترکیبات ممکن است جامد، مایع و یا گاز باشند و مثالهای زیر را دربر می گیرند:
ترکیبا دوتایی ساده همچون UF6 , OsO4 , SO2 , PF3 .
ترکیبات پیچیده فلزدار همچون RuH(CO2Me)(PPh3)3 , PtCl2(PMe3)2 .
ترکیبات آلی فلزی که مشخصاً پیوندهای فلز به کربن دارند، مانند Zr(Cn2C6H5)4 , Ni(CO)4 .
جامدات شبکه ای یا بسپارها: نمونه های این مواد شامل بسپارهای متعدد و متنوع معدنی وابررساناها است. فرمول نمونه ای از ترکیبات اخیر YBa2Cu3O7 است.
ساختارهای مواد معدنیساختار بسیاری از مواد آلی از چهار وجهی مشتق می شود. فراوانی آنها به این دلیل است که در مواد آلی ساده، بیشترین ظرفیت کربن و همچون بیشتر عناصر دیگری (به استثنای هیدروژن) که معمولاً به کربن پیوند می شوند، چهار است. اما اجسام معدنی وضعیت ساختاری بسیار پیچیده ای دارند، زیرا اتمها ممکن است خیلی بیشتر از چهار پیوند تشکیل دهند. بنابراین، در مواد معدنی اینکه اتمها پنج، شش، هفت، هشت و تعداد بیشتری پیوند تشکیل دهند، امری عادی است. پس تنوع شکل هندسی در مواد معدنی خیلی بیشتر از مواد آلی است.
ساختار مواد معدنی اغلب بر اساس تعدادی از دو وجهی های با نظم کمتر، نظیر دو هرمی با قاعده مثلث، منشور سه ضلعی و غیره و همچنین بر اساس شکلهای باز چند وجیهای منتظم یا غیر منتظم که در آنها یک یا چند راس حذف شده است، نیز مشاهده می شود.
انواع واکنشهای مواد معدنیدر بیشتر واکنشهای آلی می توانیم در مورد مکانیسمی که واکنش از طریق آن انجام می شود، بحث و بررسی کنیم، در صورتی که برای بسیاری از واکنشهای معدنی فهم دقیق مکانیسم غیر ممکن یا غیر ضروری است.
رابطه شیمی فیزیک و شیمی معدنیدر توجیه موجودیت مواد معدنی و در توصیف رفتار آنها، به استفاده از جنبه های خاصی از شیمی فیزیک، بخصوص ترمودینامیک، ساختارهای الکترونی اتمها، نظریه های تشکیل پیوند در مولکولها،سینتیک واکنش و خواص فیزیکی مواد نیاز داریم. بنابراین با استفاده از شیمی فیزیک می توان به ساختار اتمی و مولکولی، تشکیل پیوند شیمیایی و دیگر اصول لازم برای درک ساختار و خواص مواد معدنی پرداخت.

فهرست مطالب:
فصل 1 :مقدمه
معرفی ترکیبات کوئوردیناسیون
ویژگی های ترکیبات کوئوردیناسیون
انواع لیگندها
و...
فصل 2 :نامگذاری کمپلکس های فلزی
نامگذاری کمپلکس های کاتیونی و خنثی
نامگذاری کمپلکس های آنیونی
نامگذاری لیگندها
نامگذاری لیگندهای دوسر دندانه ای
و...
فصل 3 :نظريه های مربوط به ترکيبات کوئورديناسيون(I)
نظریه زنجیره ای بلومستراند-یورگنسن
نظریه ورنر
معایب نظریه ورنر
نظریه کوئوردیناسیون سیجویک
و...
فصل 4 :نظريه های مربوط به ترکيبات کوئورديناسيون(II)
نظریه میدان بلور
الگوی شکافتگی اوربیتالهای d
تعیین انرژی پایداری میدان بلور
سری اسپکتروشیمیایی
و...
فصل 5 :خصوصيات طيفی و مغناطيسی کمپلکس های فلزی
رنگ برخی از کمپلکس ها
انواع طیف های جذبی
قواعد انتخاب
جفت شدن اسپین اوربیت
قاعده انتخاب لاپورت
و...
فصل 6 :پايداری ترکيبات کوئورديناسيون
پایداری ترمودینامیکی و سینتیکی
ثابت های پایداری
انواع پیوندهای فلزی بر اساس پایداری کمپلکس
سری ایرولینگ-ویلیامز
عوامل موثر بر پایداری ترکیبات کوئوردیناسیون
و...
فصل 7 :کيليت ها
لیگند چند دندانه
اثر کی لیت
شرایط کی لیت شدن
عوامل موثر بر پایداری کی لیت ها
رزونانس و کی لیت شدن
کلاترو کی لیت
و...
فصل 8 :ايزومری در کمپلکس های فلزی
مفهوم ایزومری
ایزومری یونش
ایزومری حلال پوشی
ایزومری اتصال
ایزومری کوئوردیناسیون
و...
فصل 9 :واکنش های کمپلکس های فلزی(I)
کمپلکس های تغییرپذیر و بی اثر
واکنش های تبادل لیگند
تقارن اوربیتال های مولکولی در OSM
واکنش های ردوکس متقاطع
و...
فصل 10:واکنش های کمپلکس های فلزی(II)
واکنشهای جانشینی در کمپلکس های مربعی مسطح
نظریه قطبش برای توجیه اثر ترانس
نظریه پیوند Pi برای توجیه اثر ترانس
اثر سیس در واکنش های جانشینی
و...
فصل 11:شيمی توصيفی عناصر واسطه
عناصر واسطه
عناصر واسطه اصلی
عناصر واسطه داخلی
خواص فیزیکی عناصر واسطه اصلی
و...
فصل 12:کاربردهای ترکيبات کوئورديناسيون
کاربرد کمپلکس های فلزی در تجزیه کیفی معدنی
کاربرد کمپلکس های فلزی در تیتراسیون کمپلکسومتری
کاربرد کمپلکسهای فلزی در وزن سنجی
و...


شیمی معدنی 2


Inorganic Chemistry


کمپلکس


کیلیت


کوئوردیناسیون


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس شیمی معدنی 2 (Inorganic ...

3 روز پیش ... پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس شیمی معدنی 2 (Inorganic Chemistry) در 405
اسلاید. شیمی معدنی شاخه‌ای از دانش شیمی است که با کانی‌ها (مواد ...

لوکسین راهنمای بهترین انتخاب کالا

عنوان دانلود پاورپوینت تحلیل اساسی بازار املاک و مستغلات تعداد اسلاید 26 اسلاید
فرمت ...... و شیشه‌بری ها ، تراشكاري در صنايع فلزات ، هنگام استعمال از روغنهاي معدني
نفت ، . ...... 2- فرآیند جوشکاری شیمیایی- حرارتی : نظیر فر آیند جوشکاری با شعله
یا ...... این برنامه یک جدول کامل و جامع جهت پیمانکاران ساختمانی جهت برآورد هزینه و ...

دانلود پاورپوینت درس مطالعات اجتماعی پنجم درس راهها - کافه بازار

دانلود پاورپوینت درس مطالعات اجتماعی پنجم درس راهها فرمت فایل: پاورپوینت تعداد
... پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس شیمی معدنی 2 (Inorganic Chemistry) در 405 ...

زلزله

در این شماره مقاله ویژه ای با عنوان آخرین روزهای زمین گنجانده شده است که مطالبی
تاثیر گذار و آماری ..... های جداکننده جامد از مایع در آب و فاضلابپيشگفتار:گرايشي
به هيدروسيكلون ها، مخصوصا در مهندسي شيمي ...... دانلود مجموعه مقاله و اسلاید
پاورپوینت با موضوع مدیریت بهره وری ..... پروژه ای کامل و جامع نیز در قسمت پروژه ها
قرار داده شده است

کتب حل المسائل دانشگاهی اخبار 96

60-حل المسائل آشنایی با اصول و تحلیل و طراحی مدار های منطقی دیجیتال 61-حل
المسائل ... 82-راهنمای مطالعه و حل مسائل شیمی آلی فرانسیس کاری، رابرت اتکینز .....
405-راهنمای کامل حل مسائل حسابان و هندسه تحلیلی هوارد آنتون، آلبرت ... بانک جامع
کتب حل المسائل دانشگاهی .... 2-Instructors Manual Engineering Mathematics John
Bird.

دانلود پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس شیمی معدنی 1(Inorganic ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس شیمی معدنی 2 (Inorganic Chemistry) در 405
اسلاید. شیمی معدنی شاخه‌ای از دانش شیمی است که با کانی‌ها (مواد معدنی) و خواص آنها ...

لوکسین راهنمای بهترین انتخاب کالا

2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه برای خریدار آن می باشد. ..... عنوان دانلود
پاورپوینت تحلیل اساسی بازار املاک و مستغلات تعداد اسلاید 26 اسلاید ...... با هم
ترکیب کرده ومفهوم جامع و کامل از بهزیستی را هم که جنبه عاطفی(بهزیستی هیجانی)
...... سه لایه با کاربردی در شبکه توزیع گاز، صنایع پتر و شیمی، آبیاری تحت
فشار، ...

فروشگاه فایل مجییییییک

پاورپوینت اجرای اصولی سازهای بتنی و فلزی-. این پاورپوینت در مورد اجرای اصولی
سازهای بتنی و فلزی در35 اسلاید می باشد ...

دانلود پاورپوینت درس هشتم کار و فناوری اشتراک گذاری اطلاعات- 22 ...

7 مارس 2017 ... http://powerpoint1400.sellfile.ir/prod-865705-دانلود+پاورپوینت+درس+هشتم+کار+و
+فناوری+اشتراک+گذاری+اطلاعات_+22+اسلاید.html. پاورپوینت ...

دانلود پاورپوینت درس هشتم کار و فناوری اشتراک گذاری اطلاعات- 22 ...

7 مارس 2017 ... http://powerpoint1400.sellfile.ir/prod-865705-دانلود+پاورپوینت+درس+هشتم+کار+و
+فناوری+اشتراک+گذاری+اطلاعات_+22+اسلاید.html. پاورپوینت ...

دانلود پاورپوینت درس مطالعات اجتماعی پنجم درس راهها - کافه بازار

دانلود پاورپوینت درس مطالعات اجتماعی پنجم درس راهها فرمت فایل: پاورپوینت تعداد
... پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس شیمی معدنی 2 (Inorganic Chemistry) در 405 ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس شیمی معدنی 2 (Inorganic ...

3 روز پیش ... پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس شیمی معدنی 2 (Inorganic Chemistry) در 405
اسلاید. شیمی معدنی شاخه‌ای از دانش شیمی است که با کانی‌ها (مواد ...

زلزله

در این شماره مقاله ویژه ای با عنوان آخرین روزهای زمین گنجانده شده است که مطالبی
تاثیر گذار و آماری ..... های جداکننده جامد از مایع در آب و فاضلابپيشگفتار:گرايشي
به هيدروسيكلون ها، مخصوصا در مهندسي شيمي ...... دانلود مجموعه مقاله و اسلاید
پاورپوینت با موضوع مدیریت بهره وری ..... پروژه ای کامل و جامع نیز در قسمت پروژه ها
قرار داده شده است

دانلود پاورپوینت در مورد حمایت - کافه بازار

دانلود پاورپوینت در مورد حمایت فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 57 u ...
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس شیمی معدنی 2 (Inorganic Chemistry) در 405
اسلاید ...

لوکسین راهنمای بهترین انتخاب کالا

2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه برای خریدار آن می باشد. ..... عنوان دانلود
پاورپوینت تحلیل اساسی بازار املاک و مستغلات تعداد اسلاید 26 اسلاید ...... با هم
ترکیب کرده ومفهوم جامع و کامل از بهزیستی را هم که جنبه عاطفی(بهزیستی هیجانی)
...... سه لایه با کاربردی در شبکه توزیع گاز، صنایع پتر و شیمی، آبیاری تحت
فشار، ...

زلزله

در این شماره مقاله ویژه ای با عنوان آخرین روزهای زمین گنجانده شده است که مطالبی
تاثیر گذار و آماری ..... های جداکننده جامد از مایع در آب و فاضلابپيشگفتار:گرايشي
به هيدروسيكلون ها، مخصوصا در مهندسي شيمي ...... دانلود مجموعه مقاله و اسلاید
پاورپوینت با موضوع مدیریت بهره وری ..... پروژه ای کامل و جامع نیز در قسمت پروژه ها
قرار داده شده است

Winlib Report Generator - استانداردهای آموزشی - سازمان آموزش فنی و ...

39, 38, آموزش آرمیچرپیچی به زبان ساده همراه با اطلاعات کامل سیمپیچی ۲۳۰ نوع ... 41,
40, راهنمای جامع پروتل تحت ویندوز به همراه آموزش ارکد: طراحی مدارهای چاپی. ..... 164,
163, کتاب آموزشی 3D studio MAX 2]تری دی استودیو ماکس۲ ], پیترسون، .... 221,
220, شیمی معدنی پیشرفته, آقابزرگ، حسین، ۱۳۲۷ -, ۵۴۶, آ۶۴۲ش, ۱۳۷۳, کتاب
فارسی.

دانلود پاورپوینت مديريت زنجيره تامين پايدار پروژه آماده درس مديريت ...

7 مارس 2017 ... http://powerpoint1400.sellfile.ir/prod-869337-دانلود+پاورپوینت+مديريت+زنجيره+
تامين+پايدار+پروژه+آماده+درس+مديريت+توليد_+20+اسلاید.html.

دسته شیمی معدنی - گروه شیمی

شیمی معدنی - پایگاه اینترنتی گروه شیمی شامل اخبار, آموزش, کتاب و مقاله, ویدیو
کلیپ, گزارش ... پاورپوینت شیمی معدنی ۱ و شیمی معدنی ۲ ... جزوه (اسلاید) شیمی
معدنی پیشرفته با موضوع ترم های طیفی که به صورت مفصل به بحث اعداد ... در: آبان
۲۴, ۱۳۹۲ در: شیمی معدنی2 دیدگاهبازدیدها: 398 مشاهده ... شیمی معدنی | Inorganic
Chemistry.

دسته شیمی معدنی - گروه شیمی

شیمی معدنی - پایگاه اینترنتی گروه شیمی شامل اخبار, آموزش, کتاب و مقاله, ویدیو
کلیپ, گزارش ... پاورپوینت شیمی معدنی ۱ و شیمی معدنی ۲ ... جزوه (اسلاید) شیمی
معدنی پیشرفته با موضوع ترم های طیفی که به صورت مفصل به بحث اعداد ... در: آبان
۲۴, ۱۳۹۲ در: شیمی معدنی2 دیدگاهبازدیدها: 398 مشاهده ... شیمی معدنی | Inorganic
Chemistry.

دانلود مقاله درباره اهمیت ترانسفورماتور رایگان - پرشین فایلز

28 آوريل 2017 ... خوشبختانه به دلیل وجود حداقل وسایل دینامیکی در آنها کمتر با مشکل و آسیب ...
پورتال جامع فایلهای آموزشی بیش از 150 هزار دسته بندی اصلی استوک, رسمی, شده ...
چکیده دانلود((پاورپوینت بالا)) ببینید اولین نیستیم بی شک هستیم 19اسلاید…
بالا ... کامل عنوان شیمی معدنی 2 (Inorganic Chemistry) 405 خلاصه آزمون ...

دانلود پاورپوینت مديريت زنجيره تامين پايدار پروژه آماده درس مديريت ...

7 مارس 2017 ... http://powerpoint1400.sellfile.ir/prod-869337-دانلود+پاورپوینت+مديريت+زنجيره+
تامين+پايدار+پروژه+آماده+درس+مديريت+توليد_+20+اسلاید.html.

(Inorganic Chemistry) در 405 اسلاید - فایل یو – دانلود فایل

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی معدنی ۲ (Inorganic Chemistry) در ۴۰۵ اسلاید.
شیمی معدنی شاخه‌ای از دانش شیمی است که با کانی‌ها (مواد معدنی) و خواص آنها سروکار ...

دانلود پاورپوینت درس هشتم کار و فناوری اشتراک گذاری اطلاعات- 22 ...

7 مارس 2017 ... http://powerpoint1400.sellfile.ir/prod-865705-دانلود+پاورپوینت+درس+هشتم+کار+و
+فناوری+اشتراک+گذاری+اطلاعات_+22+اسلاید.html. پاورپوینت ...

پاورپوینت مدیریت دانش 29 اسلاید.PPT | دانلود فایل های اموزشی

8 جولای 2017 ... دانلود مقاله کامل درباره آداب سفر به روايت علامه مجلسى 21ص · سیستم های پرداخت ...
کامل و جامع با عنوان درس شیمی معدنی 2 (Inorganic Chemistry) در 405 اسلاید ... GMT+
2 06:36. صفحه اصلی پاورپوینت مدیریت دانش 29 اسلاید.PPT ...

خلاصه درس طراحی اجزاء 1 و 2 (روابط ونکات و فرمول ها) - قائم هاست

خلاصه درس طراحی اجزاء 1 و 2 (روابط ونکات و فرمول ها). دانلود کامل فایل. لینک منبع و
پست : خلاصه درس طراحی اجزاء 1 و 2 (روابط ونکات و فرمول ها)

آموزش تصویریه حذف icloud گوشی IPAD 2 64Gبا ... - دانلود فایل سل

28 ژانويه 2017 ... مقاله با عنوان بادگیر در فرمت ورد در 10 صفحه و شامل مطالب زیر می ..... موضوعات داغ در
گشایشهای مدرن شطرنج 2015 | cell full cellfull.ir/?p=273063 Cached30 ا کتبر
2016 . ...... در تنیس روی میز، در قالب فایل پاورپوینت و در حجم 42 اسلاید. ...... لیست
فایلها با دسته بندی: علوم پایه > شیمی ( بخش 2 ) :: پورتال جامع ...

فروشگاه فایل مجییییییک

پاورپوینت اجرای اصولی سازهای بتنی و فلزی-. این پاورپوینت در مورد اجرای اصولی
سازهای بتنی و فلزی در35 اسلاید می باشد ...

کتب حل المسائل دانشگاهی اخبار 96

60-حل المسائل آشنایی با اصول و تحلیل و طراحی مدار های منطقی دیجیتال 61-حل
المسائل ... 82-راهنمای مطالعه و حل مسائل شیمی آلی فرانسیس کاری، رابرت اتکینز .....
405-راهنمای کامل حل مسائل حسابان و هندسه تحلیلی هوارد آنتون، آلبرت ... بانک جامع
کتب حل المسائل دانشگاهی .... 2-Instructors Manual Engineering Mathematics John
Bird.

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی معدنی 2 ... - پیکسل فایل

بدون دیدگاه. پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی معدنی 2 (Inorganic Chemistry) در
405 اسلاید. شیمی ...

دانلود پاورپوینت در مورد حمایت - کافه بازار

دانلود پاورپوینت در مورد حمایت فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 57 u ...
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس شیمی معدنی 2 (Inorganic Chemistry) در 405
اسلاید ...

(Inorganic Chemistry) در 405 اسلاید - فایل یو – دانلود فایل

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شیمی معدنی ۲ (Inorganic Chemistry) در ۴۰۵ اسلاید.
شیمی معدنی شاخه‌ای از دانش شیمی است که با کانی‌ها (مواد معدنی) و خواص آنها سروکار ...

زلزله

در این شماره مقاله ویژه ای با عنوان آخرین روزهای زمین گنجانده شده است که مطالبی
تاثیر گذار و آماری ..... های جداکننده جامد از مایع در آب و فاضلابپيشگفتار:گرايشي
به هيدروسيكلون ها، مخصوصا در مهندسي شيمي ...... دانلود مجموعه مقاله و اسلاید
پاورپوینت با موضوع مدیریت بهره وری ..... پروژه ای کامل و جامع نیز در قسمت پروژه ها
قرار داده شده است

جستجوی عبارت پاو وینت کامل و جامع با عنوان درس شیمی معدنی 1 ...

پاو وینت کامل و جامع با عنوان موج شکن ها (breakwater) در 72 اسلاید فایل ... کامل و
جامع با عنوان درس شیمی معدنی 2 (inorganic chemistry) در 405 اسلاید با و پر سرعت .
..... پاو وینت مسجد جامع یزد پاو وینت در مورد مسجد جامع یزد، در قالب ppt و در 71 اسلاید
، ...

2- روش تهيه مقاله - نرگس آباده

2- شركت در مسابقات فرهنگي و هنري دانش آموزان به چه ميزان باعث پرورش روحيه ... هاي
پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ، تشكيلاتي با عنوان « نهاد امور تربيتي» و با
هدف ...... مواد معدني حاوي اورانيوم با استفاده از روشهاي معدن‌كاوي زيرزميني و يا روزميني
..... هسته اي و سوخت هاي فسيلي: چنانچه يك كيلوگرم اورانيم 235 بطور كامل در فرآيند
...

آموزش تصویریه حذف icloud گوشی IPAD 2 64Gبا ... - دانلود فایل سل

28 ژانويه 2017 ... مقاله با عنوان بادگیر در فرمت ورد در 10 صفحه و شامل مطالب زیر می ..... موضوعات داغ در
گشایشهای مدرن شطرنج 2015 | cell full cellfull.ir/?p=273063 Cached30 ا کتبر
2016 . ...... در تنیس روی میز، در قالب فایل پاورپوینت و در حجم 42 اسلاید. ...... لیست
فایلها با دسته بندی: علوم پایه > شیمی ( بخش 2 ) :: پورتال جامع ...

دانلود تحقیق برنامه سالانه مرکز یاد دهی ویادگیری محلی شهدای دیزادیز(روستای دیزادیز)

تحقیق درباره کارآفرینی اقتصاد و جامعه

دانلود پاورپوینت اهرمهاي عملياتي و مالي - 20 اسلاید

تحقیق درباره کارآفرینی اقتصاد و جامعه

مقاله درباره شرح زندگانی شیخ جنید بغدادی

دانلود پاورپوینت رشته زمين شناسي

دانلود پاورپوینت روش ها و فنون تدریس تألیف دکتر اسکندر فتحی آذر- 136 اسلاید

دانلود پاورپوینت دیابت(افزایش قند خون)

مقالة: زندگينامة خواجه نظام الملك طوسي

دانلود پاورپوینت شبکه های کامپیوتری