دانلود فایل


دانلود جزوه تغذیه دام و طیور - دانلود فایلدانلود فایل دانلود جزوه تغذیه دام و طیور

دانلود فایل دانلود جزوه تغذیه دام و طیور نقش تغذيه در موجودات زنده بر هيچ کس پوشيده نيست. هر موجود جاندار دارای ويژگی دريافت انرژی از محيط اطراف خود و تغيير و تبديل و مصرف انرژی مي باشد. چگونگی دريافت انرژی و مواد مغذی مورد نياز جهت مصرف انرژی و ادامه حيات موضوع علم تغذيه مي باشد. علم تغذيه ترکيبی از دانش بيوشيمی و فيزيولوژی در جهت بررسی ويژگي های مواد خوراکی و چگونگی استفاده از آنها توسط دستگاه گوارش موجود زنده مي باشد.
تغذيه فرآيندی است که در طی آن سلول های بدن حيوان قابليت استفاده از مواد شيميايی مورد نياز خود را جهت انجام مطلوب واکنش های متابوليکی و شيميايی برای رشد، نگهداری(Maintenance)، کار و توليد دريافت مي نمايد. شناخت روابط بين مواد موجود در خوراک ها و نياز سلول های موجود زنده قبل از استفاده عملی و خوراک دادن، ضروری مي باشد. در آغاز بررسی علم تغذيه نياز به شناخت کليه اين روابط از نظر بيوشيمی و فيزيولوژی داريم.
بطور کلی مواد خوراکی، تشکيل دهنده غذا هستند و غذا ماده ای است که موجود زنده قادر به خوردن آن و سپس انجام مراحل هضم و جذب بر روی آن باشد. در اغلب غذاها، کليه مواد شيميايی موجود در غذا جهت موجود زنده قابل استفاده نيستند و مقداری از آن از طريق دستگاه گوارش دفع مي گردد.
در علوم دامی با توجه به هدف ما از پرورش دام ها که ايجاد منابع غذايی با کيفيت جهت انسان مي باشد، ديدگاه های اقتصادی نيز در آن حائز اهميت مي باشند و ضرورت شناخت فرآيندهای غذايی آشکار مي باشد.
در پرورش حيوانات اهلی قسمت اعظم هزينه توليد مربوط به هزينه تغذيه مي باشد که در برخی از شاخه های دامپروری تا 80% از کل هزينه پرورش دام را هزينه تغذيه شامل مي شود. بنابراين در شرايط متعارف مديريت تغذيه بالاترين اهميت اقتصادی را در پرورش دام به خود اختصاص مي دهد.
هدف ما در بخش دامپروری تکميل مواد موجود در خوراک جهت پاسخگويی دقيق به مجموع احتياجات غذايی بدن دام مي باشد. امروزه علاوه بر خوراک های طبيعی جهت تکميل جيره های غذايی به آنها مواد مصنوعی افزودنی مانند ويتامين ها، نمک و اسيدهای آمينه مصنوعی نيز اضافه مي کنيم اما هيچ کس نمي تواند اطمينان داشته باشد که غذايی کاملاً مطابق با نياز حيوان تهيه نموده است بلکه تلاش ما در جهت نزديک کردن هرچه بيشتر ترکيب خوراک به نياز دام مي باشد. ويژگی يک متخصص تغذيه موفق، شناخت دقيق مواد خوراکی و اثرات متقابل بين مواد خوراکی و نيز شناخت دقيق ساختار فيزيولوژيک و آناتوميک دستگاه گوارش دام مي باشد. پس از شناخت مواد خوراکی و نحوه پاسخ دام به ماده خوراکی، متخصص تغذيه بايد قادر باشد غذايی با کاملترين ترکيب و با حداقل هزينه جهت توليد با کيفيت و اقتصادی، تهيه نمايد. روش های تهيه خوراک و تنظيم جيره غذايی در ادامه دروس تغذيه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
مواد مغذی(Nutrients)، ترکيبات شيميايی آلی و معدنی هستند که حاصل از فعاليت های کاتابوليسم و آنابوليسم در موجودات زنده هستند و درصورتی که موجودی قادر به ساخت آن در بدن خود نباشد، جهت ادامه حيات نياز به دريافت آن ماده مغذی از طريق خوراک دارد. از جمله مواد مغذی مي توان از آب، کربوهيدراتها، چربي ها، پروتئين ها، املاح معدنی و ويتامين ها نام برد.
در درس اصول تغذيه دام به بررسی كليه اين مواد مغذی خواهيم پرداخت.
بطور کلی بخش زراعت با هدف توليد مواد خوراکی جهت مصرف مستقيم توسط انسان و مصرف توسط بخش دامپروری به فعاليت توليد کشاورزی مي پردازد. بخش عمده خوراک های مورد استفاده در پرورش دام با منشاء گياهی مي باشند. گياهان با استفاده از انرژی خورشيد و فتوسنتز قادر به ساختن مواد مغذی مورد نياز خود هستند و مواد مغذی توليد شده را در جهت ايجاد اندام های گياهی و به منظور توليدمثل جهت توليد دانه ها استفاده مي نمايند. اين مواد مغذی ذخيره شده در بافت های گياهی، مورد استفاده دام قرار مي گيرد. معمولاً تراکم مواد مغذی موجود در دانه بيش از مواد مغذی ذخيره شده در ساير اندام های گياهی مي باشد و دانه ها ارزش بيشتری در تغذيه دام دارند.
مواد مغذی دريافتی توسط دام ها جهت رفع نيازهای رشد، نگهداری و توليد مورد استفاده قرار مي گيرد.
پروتئين ها نقش ساختمانی و نقش تنظيمی و نقش کاتاليتيک را در بدن برعهده دارند و از اسيدهای آمينه تشکيل شده اند که برخی از اسيدهای آمينه توسط بدن دام ها قابل سنتز نيستند و بايد از طريق خوراک وارد بدن شوند (اسيدهای آمينه ضروری).
کربوهيدرات ها در بدن نقش ذخيره انرژی شيميايی (گليکوژن) و نيز انتقال انرژی شيميايی در درون بدن را برعهده دارند.
ليپيدها وظيفه ذخيره انرژی شيميايی جهت بدن و نقش تنظيمی و نيز نقش در فراهم نمودن ويتامين های محلول در چربی دارند.
معمولاً عمده مواد خوراکی مورد مصرف در دامپروری دارای منشاء گياهی هستند و بخش اندکی از منابع خوراکی از بقايای جانوران و محصولات فرعی تغذيه انسان فراهم مي گردند. اما در هر دو بخش ترکيب مواد تشکيل دهنده خوراک ها يکسان مي باشد و به شکل زير قابل طبقه بندی هستند. اين نوع طبقه بندی در شناخت دقيق انواع مواد شيميايی موجود در خوراک ها حائز اهميت است.
فصل دوم
هضم مقايسه ای در نشخوارکنندگان و غيرنشخوارکنندگان:
همانگونه که در فصل قبل اشاره کرديم غذا معمولاً از بيومولکول ها که تشکيل دهنده ماکرومولکول هايي مانند پروتئين ها، چربي ها و پلی ساکاريدها مي باشند تشکيل يافته است که اين ملکول ها در دستگاه گوارش بصورت دست نخورده (Intact) قابليت جذب ندارند و نمي توانند به همان گونه که تغذيه مي شوند، وارد جريان خون گردند. بلکه بايد مورد تغيير و دگرگونی قرار گيرند و به مواد ساده تر شکسته شود (Breakdown)، تا قابل جذب در خون و لنف گردند. به مراحل شکسته شدن اجزای غذا، هضم (گوارش) (Digestion) مي گوئيم. و پس از انجام عمل هضم، مواد هضم شده از ديواره دستگاه گوارش جذب (Absorption) مي گردد. جهت انجام عمل هضم، اندام های تخصصی در جانوران فراهم آمده اند که با کمک يکديگر و با انجام عمليات مختلف مکانيکی و شيميايی عمل هضم و جذب را انجام مي دهند. برخی از جانوران (نشخوارکنندگان) علاوه بر دو بخش مکانيکی و شيميايی دارای بخش هضم ميکروبی (Microbial digestion) نيز مي باشند.
به منظور بررسی دقيق تر ابتدا هضم در حيوانات تک معده ای را مورد بررسی قرار مي دهيم و سپس به ويژگي های هضم در حيوانات نشخوارکننده مي پردازيم.
هضم در تک معده ای ها:
دستگاه گوارش در حيوانات تک معده ای شامل بخش های دهان (Mouth)، مری (Esophagus)، معده (Stomach)، روده کوچک (Small intestine)، روده بزرگ (Large intestine)، روده کور (Secum) و مخرج (Anus) مي باشد. غدد برون ريز جگر (Liver) و لوزالمعده (Pancreas) نيز وظيفه توليد شيره گوارشی را برعهده دارند.
- دهان:
در حيوانات تک معده ای که دارای دندان در محوطه دهانی مي باشند، اولين بخش هضم بصورت مکانيکی توسط خردکردن غذا بوسيله دندان ها آغاز مي گردد. جويدن موجب کوچکتر شدن قطعات خوراک و نيز مخلوط کردن غذا با بزاق (Saliva) مي گردد. بزاق از غدد بزاقی (شامل غدد Parotid، تحت فکی Submaxillary و تحت زبانی Sublingual) ترشح مي گردد که در تک معده ای ها دارای pH حدود 3/7 مي باشد.
بخش اعظم بزاق (99%) را آب تشکيل مي دهد. ساير مواد تشکيل دهنده بزاق شامل پروتئين موسين (Mucin)، يون های تشکيل دهنده بافر و آنزيم آميلاز و آنزيم ليزوزيم مي باشد. بزاق نشخوارکنندگان فاقد آميلاز مي باشد.
آنزيم آميلاز باعث شکستن ميزان اندکی آميلوز تشکيل دهنده نشاسته در دهان مي گردد. آنزيم ليزوزيم موجب تخريب اتصالات گلوکزآمين موجود در ديواره سلولی باکتري ها ميگردد و موجب از بين رفتن برخی باکتريهای موجود در غذا مي شود. بنابراين در محوطه دهان هضم فيزيکی و اندکی هضم شيميايی برروی خوراک ايجاد مي گردد.
در حيوانات تک معده ای فاقد دندان (طيور) هضم مکانيکی در دهان انجام نمي شود اما بزاق بعنوان تسهيل کننده عبور ذرات غذا از محوطه دهان، ترشح مي گردد. به دليل عدم وجود دندان، اندازه ذرات مواد خوراکی جهت طيور محدود مي باشد و غذا بسرعت از دهان عبور مي نمايد و هيچگونه عمل هضمی در محوطه دهان انجام نمي گيرد. به همين دليل توانايی چشايی در طيور نيز بسيار کم است (تعداد 24 پرز چشايی در مقابل 9000 پرز چشايی در انسان).
-مري:
پس از عبور غذا از دهان، وارد مری که مسيری مشابه لوله مي باشد مي گردد وتوسط آن ذرات غذا از انتهای دهان تا معده يا چينه دان (در طيور) منتقل مي گردند.
- معده:
در معده حيوانات تک معده ای مواد خوراکی مورد هضم شيميايی قرار مي گيرند. ديواره معده دارای غدد ترشحی مي باشد که شيره معده را ترشح مي نمايند.
شيره معده از دو بخش اصلی اسيدکلريدريک و آنزيمهای معده مي باشد که در محيط آبی به داخل معده ترشح مي شوند. وظيفه اصلی اسيدکلريدريک تبديل پپسينوژن ترشح شده به پپسين مي باشد. پپسين باعث شکسته شدن پيوندهای کووالانسی بين پپتيدها مي گردد. عمل پپسين برروی اتصال بين اسيدهای آمينه آروماتيک (Tyr , Try , Phe) شديدتر از ساير پيوندهای پپتيدی انجام مي گيرد. آنزيم رنين (Renin) از سلولهای معده ترشح مي گردد و موجب انعقاد پروتئين های شير مي گردد. تعداد اندکی آنزيم ليپاز نيز توسط معده توليد مي گردد. در طيور شيره معده توسط پيش معده (Preventricalus) ترشح مي گردد و وظيفه شکستن پروتئين ها را بر عهده دارد، اما به دليل عبور سريع خوراک از پيش معده معمولاً تاثير اصلی آنزيم پپسين در محل سنگدان مي باشد و هضم آنزيمی به ميزان اندکی در پيش معده انجام مي شود.
سنگدان (Gizzard) يا معده عضلانی عضو بعدی دستگاه گوارش در طيور مي باشد که با داشتن عضلات قوی و مخاط ضخيم عمل هضم فيزيکی را بر روی ذرات غذا انجام مي دهد و ذرات بزرگ را به ذرات کوچکتر تقسيم مي نمايد.
- روده کوچک:
در حيوانات تک معده ای غذا پس از عبور از معده يا سنگدان (در طيور)، وارد روده کوچک مي گردد. هضم آنزيمی مهمترين فعاليت در روده کوچک مي باشد. ترشحات کبد و پانکراس در محوطه دوازدهه به داخل روده کوچک وارد مي شوند. کبد، صفرا (Bile) را به داخل روده ترشح مي نمايد. صفرا از نمک های سديم و پتاسيم به همراه اسيدهای صفراوی، رنگريزه های بيلی وردين (Biliverdine)، بيلی روبين (Bilirubin)، کلسترول (Cholesterol) و پروتئين موسين (Mucin) مي باشد. وظيفه اصلی صفرا تبديل چربي های موجود در خوراک به شکل اموليسيون (Emolcified) و کمک به فعال کردن آنزيم ليپاز ترشح شده از پانکراس مي باشد. املاح صفراوی خاصيت دوگانه دوست (Amphipathic) دارند و دارای دو بخش هستند، بخش محلول در چربی و بخش محلول در آب. منوگليسيريدها و اسيدهای چرب در داخل اين نمک های صفراوی بخوبی حل مي شوند. نمک های صفراوی علاوه بر ويژگی حل نمودن چربي ها در خود، قابليت تشکيل ميسل (Micelle) را دارند. ترکيبات موجود در ميسل ها طوری مرتب شده اند که گروه های قطبی آنها در سمت خارج ميسل قرار گرفته اند. قطر ميسل ها حدود 30 تا 100 A° (آنگستروم) مي باشد.
چربي های وارد شده به دوازدهه ابتدا به کمک نمک های صفراوی تشکيل قطرات امولسيون چربی را با قطر حدود 5000A° مي دهند. سپس ليپاز ترشح شده از لوزالمعده موجب جدا شدن اسيدهای چرب از تری گليسيريد مي گردد و اسيدهای چرب به همراه مونوگليسريدها و نمک های صفراوی تشکيل ميسل ها را مي دهند. ليپاز به شکل زير تری گليسيريدها را به دی گليسيريد و مونوگليسيريد تبديل مي نمايد:
شامل 40 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود جزوه تغذیه دام و طیور


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جزوه تغذيه طيور - دانشجويان تكنولوژي پرورش صنعتی طیور

... ها,کنجاله,پودرها,ملاس,یونجه,چغندر,ارزن,کشک, مواد معدنی, اسیدهای آمینه,تغذيه طيور.
... دانلود کتاب تغذیه دام مکدونالد ویرایش هفتم (2011), parande, 3313.

اصول تغذیه دام وطیور | دانلود رایگان کتاب - دانلود جزوات ارشد

13 دسامبر 2010 ... نقش تغذیه درموجودات زنده برهیچ کس پوشیده نیست.هرموجود جانداردارای ویژگی
دریافت انروی ازمحیط اطراف خود وتغییروتبدیل ومصرف انروی می باشد.

Dr karimi Books and Pamphlets تألیفات و جزوات درسی دکتر کاظم ...

www.dr-karimi.net,The personal Web site of Dr. Kazemm Karimi - وب سايت
شخصي دكتر کاظم كريمي، متخصص تغذیه و فیزیولوژی و استاديار دانشگاه.

دانلود جزوه تغذیه دام و طیور – ایران فایل

25 ا کتبر 2016 ... دانلود رایگان دانلود جزوه تغذیه دام و طیور ، مقاله ، تحقیق. این محصول با ارزش “ دانلود
جزوه تغذیه دام و طیور “را از ایران فایل دانلود نمایید. دانلود جزوه ...

دانلود جزوه تغذیه دام و طیور – 0k0.ir | مرجع مقالات دانشجویی

9 ژانويه 2017 ... دانلود جزوه آموزشی تغذیه دام و طیور، در قالب pdf و در 322 صفحه. توضیحات: این جزوه
آموزشی جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته دامپروری گرایش تغذیه ...

دانلود جزوه کامل اصول تغذیه دام در قالب پاور پوینت - your shop

دانلود جزوه کامل اصول تغذیه دام در قالب پاور پوینت ... اندازه گیری قابلیت هضم در
طیور. دوره عادت پذیری در آزمایشات ... سیستم انرژی متابولیسمی در طیور. پروتئين‌.

جزوه بهداشت دام و طیور - لینک گردی

اصلاح نژاد دام بهداشت زایمان تغذیه دام بهداشت سم و سم چینی ... 274 ... جزوه درس اصول
تغذیه دام و طیور ... - جزوه ... (عالی)حجم:3.2mb download ,جزوه بهداشت و پرورش دام, .

ﺟﺰﻭﻩ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺍﻡ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺍﻡ - دانشگاه پیام نور

ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺧﻮﺭﺍﻙ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺍﻡ ﻭﻃﻴﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ... ﻟﺬﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻃﻴﻮﺭ ﺑﻪ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻐﺬﻱ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ.

دامپروری - منابع كامل آزمون كارشناسي ارشد علوم دامي

الف ) زبان تخصصي علوم دامي- شهرام نصابيان – ديباگران. ب ) سنجش ... ج ) جزوة درسي
دكتر پيغمبري – دانشگاه تهران. د )سنجش ... الف ) تغذية دام و طيور جلد 1 و 2 –
ديباگران – كريمي. ب ) تغذيه ... پیوندها. سایتی برای دانلود هر نرم افزاری که شما
بخواهید.

دانلود جزوه تغذیه دام و طیور - داک لینک

نقش تغذيه در موجودات زنده بر هيچ‌کس پوشيده نيست. هر موجود جاندار دارای ويژگی
دريافت انرژی از محيط اطراف خود و تغيير و تبديل و مصرف انرژی مي‌باشد. چگونگی ...

منابع آزمون کارشناسی ارشد – علوم دام | خبرنامه دانشجویان ایران

4 فوریه 2015 ... دانلود سوالات .... تغذیه دام 1- تغذیه دام وطیور جلد2،1 - دیباگران- کریمی 2- تغذیه دام
مک ... 3- جزوه تغذیه دام 2 - دکتر فرودی -دانشگاه آزاد واحد ورامین

منابع آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی علوم دامی - ماهان

تغذیه دام. 30. 1. 1. پرورش دام و طیور. 30. 1. 1. آناتومی و فیزیولوژی دام. 30. 1. 1 ....
تغذیه دام: 1- جزوه مکاتبه‌ای موسسه ماهان. 2- تغذیه دام مک دونالد و اصول تغذیه و خوراک
دادن ...

مهندسی كشاورزی/علوم دامی/پرورش و تولید طیور

دانلود فهرست کتاب. ترجمه مقابله‌اي متون تخصصي علوم دامي/ پرورش و توليد طيور.
تالیف علي ... مجموعه آزمون‌هاي 10 سال كنكور ارشد (سراسري و آزاد) تغذيه دام. تالیف جواد
...

معرفی کتاب شرح جامع پرورش دام و طیور ... (4591) - scipost - خودرو

خلاصه ای از کتاب شرح جامع پرورش دام و طیور مهندسی کشاورزی (علوم دامی، پرورش و
تولید طیور) ... اثر تغذیه در ترکیب شیر و بر چربی شیر و پروتئین. اثر تغذیه
بر ...

دانلود مقاله جزوه تغذیه دام و طیور

26 نوامبر 2016 ... دانلود مقاله جزوه تغذیه دام و طیور تغذيه فرآيندی است که در طی آن سلول‌های بدن حيوان
قابليت استفاده از مواد شيميايی مورد نياز...

جزوه های درسی - علوم دامی - تغذیه دام و طیور - پرشین گیگ

تمام نوشته های آبی رنگ لینک دانلود است. ... جزوه درس اصول تغذیه دام و طیور-
دانشجویان دامپزشکی ورودی 1391 ... 3- فصل سوم ماده آلی و نقش آن ها در تغذیه دام و طیور
.

دانلود کتاب تغذیه دام و طیور

دانلود کتاب تغذیه دام و طیور دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه
پرسشنامه کارآموزی دانلود کتاب تغذیه دام و طیور مقاله تغذیه دام و طیور.

وبلاگ دانشجویان رشته مهندسی علوم دامی-طیور دانشگاه ملایر 89 - مطالب ...

علوم دامی . برو بچ کشاورزی . دام . طیور . دانشگاه . ملایر . همه چیز . دانلود . خوراك و خوراك
... فصول 5-6-8-9-10-11-12-13-17-19-20) ج ) سنجش تكمیلی د ) جزوة تغذیه دام 2 ...

ﺟﺰﻭﻩ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺍﻡ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺍﻡ - دانشگاه پیام نور

ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺧﻮﺭﺍﻙ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺍﻡ ﻭﻃﻴﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ... ﻟﺬﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻃﻴﻮﺭ ﺑﻪ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻐﺬﻱ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ.

دانلود جزوه تغذیه دام و طیور – 0k0.ir | مرجع مقالات دانشجویی

9 ژانويه 2017 ... دانلود جزوه آموزشی تغذیه دام و طیور، در قالب pdf و در 322 صفحه. توضیحات: این جزوه
آموزشی جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته دامپروری گرایش تغذیه ...

فيزيولوژي دام و طيور - گروه علوم دامی دانشگاه شهرکرد

فيزيولوژی توليد مثل گاو. کتاب فیزیولوژی تولید مثل گاو با فرمت pdf. دانلود
رايگان .... (حجم02. مگابايت). منبع : گروه علوم دامي- دانشکده کشاورزي. بدون رمز عبور.

تغذیه دام مکدونالد ویرایش هفتم (2011)-ITPNews

تغذیه دام مکدونالد ویرایش هفتم (2011). ۱۳۹۲/۱۱/۲۸. اشتراک گذاری ... تعداد صفحه,
714. دانلود فایل, دانلود ... ITPNews. دهمین کتاب راهنمای صنعت طیور ایران 1395.

دانلود مقاله جزوه تغذیه دام و طیور

26 نوامبر 2016 ... دانلود مقاله جزوه تغذیه دام و طیور تغذيه فرآيندی است که در طی آن سلول‌های بدن حيوان
قابليت استفاده از مواد شيميايی مورد نياز...

دانلود رایگان جزوه تغذیه دام وطیور - فروش فایل

21 ژانويه 2017 ... جزوه ت غذیه دام وطیور توضیحات محصول کتاب های خلاصه منابع رشته دامپروری گرایش
تغذیه دام برای کنکور95 منابع دکتری و ارشد تمام رشته های ...

فروشگاه فایل های علوم دامی و کشاورزی جزوه تغذیه طیور دانشگاه تبریز ...

جزوه تغذیه طیور دانشگاه تبریز دانشکده کشاورزی مناسب برای دانشجویان کارشناسی
، .... دانلود کتاب راهنمای آزمایشگاه علوم دامی : مدل های حیوانات ( Handbook of ...

اصول تغذیه دام وطیور - دانلود کتاب و جزوات دانشگاهی :: فروشگاه فایل ...

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اصول تغذیه دام وطیور - دانلود کتاب و جزوات دانشگاهی»
ثبت شده است - فروش محصولات و فایل های علوم دامی.

منابع کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش تغذيه دام 96 Animal nutrition

جزوات کارشناسی ارشد رشته گرایش تغذيه دام Animal feed جزوات و ... جزوات و جزوه
پرورش دام و طيور ضریب 1جزوات و جزوه آناتومي و فيزيولوژي دام ضریب 1 + مجموعه ...
دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد ۹۳ سراسری | فروش سوالات ارشد ۸۶ تا ۹۲ دولتی

منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم دامی - منابع رتبه اول های دانشکده ...

2-تغذیه:مکدونالد(ترجمه جان محمدی) فصل های 1تا 8 و 10 تا 12 مطالعه شود + بخش تغذیه
... کتاب علوم دامی -تغذیه گلیان 100 صفحه اول به جای این کتاب بخش پرورش طیور از
... 3-ژنتیک و اصلاح دام:جزوه ژنتیک دکتر میرلوحی دانشگاه صنعتی اصفهان*-جزوه ...
برای دانلود رایگان دفترچه سوالات آزمون سال1391 با پاسخ نامه بر روی لینک زیر ...

اطلاعات کتاب : جیره‌نویسی و اصول تغذیه در دام و طیور (گاو شیری و ...

"در این كتاب، منابع غذایی كه در تغذیه دام و طیور به كار می‌رود با مطرح نمودن مواد مغذی و
میزان ... جیره نویسی گاو شیری، گوساله‌های پرواری، گوسفند و بز، طیور گوشتی و ...

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم دامی - موسسه ایران تایپیست

بخش تغذیه دام از کتاب مجموعه کتاب علوم دامی - بخش پرورش طیور از کتاب مجموعه
علوم دامی - تست تغذیه دیباگران ۲ جلدی ** کتاب تغذیه دام - جزوه تغذیه طیور دانشگاه
...

(دام و طیور) سراسری و آزاد ۱۳۰۹ - منابع آزمون دکتری آزاد , منابع آزمون ...

28 سپتامبر 2016 ... دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه سراسری و آزاد کد ۱۳۰۹ .... ۱۵- جزوه
تغذیه دام سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می ...

دانلود جزوه تغذیه دام و طیور - مرکز پژوهش

نقش تغذيه در موجودات زنده بر هيچ کس پوشيده نيست. هر موجود
جاندار دارای ويژگی دريافت انرژی از محيط اطراف خود و تغيير و تبديل و مصرف انرژی
...

مصاحبه با رتبه برتر دکتری کشاورزی – علوم دامی - پی اچ دی تست

سلام من تغذیه دام و طیور خوندم خوشحال میشم تبادل اطلاعات کنیم با بچه های تغذیه. ...
در صورت امکان جزوه تغذیه دانشگاه¬های معتبر نیز خوانده شود (تهران، تربیت مدرس،
فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان) ..... بله به توصیه شا دانلود کردم استعداد و زبان رو.

دانلود رایگان جزوه تغذیه دام وطیور - فروش فایل

21 ژانويه 2017 ... جزوه ت غذیه دام وطیور توضیحات محصول کتاب های خلاصه منابع رشته دامپروری گرایش
تغذیه دام برای کنکور95 منابع دکتری و ارشد تمام رشته های ...

تغذیه دام مکدونالد ویرایش هفتم (2011)-ITPNews

تغذیه دام مکدونالد ویرایش هفتم (2011). ۱۳۹۲/۱۱/۲۸. اشتراک گذاری ... تعداد صفحه,
714. دانلود فایل, دانلود ... ITPNews. دهمین کتاب راهنمای صنعت طیور ایران 1395.

جزوه بهداشت دام و طیور - لینک گردی

اصلاح نژاد دام بهداشت زایمان تغذیه دام بهداشت سم و سم چینی ... 274 ... جزوه درس اصول
تغذیه دام و طیور ... - جزوه ... (عالی)حجم:3.2mb download ,جزوه بهداشت و پرورش دام, .

جزوه آموزشی تغذیه دام و طیور - مای مارکت

1 روز پیش ... دانلود تغذیه دام و طیور، در قالب pdf و در 322 صفحه. توضیحات: این جزوه آموزشی جز
مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

مجموعه مقالات همایش ملی تغذیه دام و طیور - سیویلیکا

مجموعه مقالات همایش ملی تغذیه دام و طیور (National Conference of Animal and
Poultry Nutrition) سال 1392 در شهر مراغه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه ، برگزار
...

وزارت جهاد کشاورزی-معاونت امور تولیدات دامی

معاونت بهبود تولیدات دامی استانها. آذربایجان شرقی · آذربایجان غربی · اردبیل ·
اصفهان · البرز · ایلام · بوشهر · تهران · چهارمحال و بختیاری · خراسان جنوبی · خراسان
رضوی ...

دانلود جزوه تغذیه دام و طیور - ایران دانلود

8 ژانويه 2017 ... جزوه های درسی - علوم دامی - تغذیه دام و طیور enooriyan.persiangig.com/page.html Im
Cache Ähnliche Seitenتمام نوشته های آبی رنگ لینک دانلود است.

دانلود کتاب واژه نامه تخصصی دام و طیور - کتاب سبز

19 ا کتبر 2016 ... با توجه به اینکه اغلب کلمات تخصصی زبان انگلیسی خصوصا علوم دامی، در فرهنگ
لغات معمول ترجمه صحیحی ندارند و اغلب، افراد دچار سردرگمی می ...

هنرستان کشاورزی امام رضا (ع) اسفراین - بانک جزوه علوم دامی و کشاورزی

وزارت علوم · وزارت آموزش و پرورش · دانلود کتاب های علوم دامی ... 1) جزوه آناتومی و
فیزیولوژی دام وطیور دانشگاه بیرجند مدرس دکتر احمد ریاسی. 2) جزوه فیزیولوژی ... 7
) جزوه تغذیه دام وطیور دانشگاه شهر کرد مدرس دکتر فریبرز خواجعلی. 8) جزوه تغذیه
طیور ...

مهندسی كشاورزی/علوم دامی/پرورش و تولید طیور

دانلود فهرست کتاب. ترجمه مقابله‌اي متون تخصصي علوم دامي/ پرورش و توليد طيور.
تالیف علي ... مجموعه آزمون‌هاي 10 سال كنكور ارشد (سراسري و آزاد) تغذيه دام. تالیف جواد
...

دانلود جزوه تغذیه دام و طیور | طراحی محیطی

26 ا کتبر 2016 ... دانلود جزوه تغذیه دام و طیور. نقش تغذیه در موجودات زنده بر هیچ‌کس پوشیده نیست. هر
موجود جاندار دارای ویژگی دریافت انرژی از محیط اطراف خود و تغییر ...

هنرستان کشاورزی امام رضا (ع) اسفراین - بانک جزوه علوم دامی و کشاورزی

وزارت علوم · وزارت آموزش و پرورش · دانلود کتاب های علوم دامی ... 1) جزوه آناتومی و
فیزیولوژی دام وطیور دانشگاه بیرجند مدرس دکتر احمد ریاسی. 2) جزوه فیزیولوژی ... 7
) جزوه تغذیه دام وطیور دانشگاه شهر کرد مدرس دکتر فریبرز خواجعلی. 8) جزوه تغذیه
طیور ...

منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی علوم دامی، پرورش طیور - کنکور

تغذیه دام. خوراکهای مورد استفاده در تغذیه دام و طیور. علوفه ها. مراتع و علوفه های گیاهی.
علوفه خشک و .... دانلود جزوه پایداری سیستم های چند متغیره دکتر خاکی صدیق.

مدرسان شریف | بسته های آموزشی کارشناسی ارشد مجموعه علوم دام و طیور ...

جهت خرید آنلاین بسته های آموزشی کارشناسی ارشد علوم دام و طیور اینجا کلیک کنید.
مدرسان شریف برای ... مجموعه کتب و جزوات تخصصی موردنیاز هر رشته ... 6, تغذیه دام.

دامپزشکی - دانلود کتاب veterinary physiology and applied anatomy

دامپزشکی - دانلود کتاب veterinary physiology and applied anatomy - ... لینک
دانلود. نوشته شده توسط جواد وطنخواه علمداری | لینک ... تغذیه دام و طیور · مقالات علوم
دامی

Dr karimi Books and Pamphlets تألیفات و جزوات درسی دکتر کاظم ...

www.dr-karimi.net,The personal Web site of Dr. Kazemm Karimi - وب سايت
شخصي دكتر کاظم كريمي، متخصص تغذیه و فیزیولوژی و استاديار دانشگاه.

دانلود جزوه تغذیه دام و طیور – یاهو شاپ

25 ا کتبر 2016 ... این محصول” دانلود جزوه تغذیه دام و طیور “را از یاهو شاپ دانلود نمایید. دانلود جزوه تغذیه
دام و طیور. نقش تغذیه در موجودات زنده بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

دانلود جزوه تغذیه دام و طیور – 0k0.ir | مرجع مقالات دانشجویی

9 ژانويه 2017 ... دانلود جزوه آموزشی تغذیه دام و طیور، در قالب pdf و در 322 صفحه. توضیحات: این جزوه
آموزشی جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته دامپروری گرایش تغذیه ...

تغذيه-دام-و-طيور--40-ص - کافه فایل سل

... گزارش کارآموزی برق · دانلود مقاله دانشجویی - دانشكده فنی و حرفه ای سما واحد چالوس
· بانک مقاله دانشجویان - دانشگاه آزاد اسلامی · دانلود جزوه و نمونه سوال , مقاله - دانشگاه ...

دانلود فایل بایوس لپ تاپ Acer Aspire 1640Z Intel

پاورپوینت کشاورزی با عنوان رازیانه

دانلود تحقیق هماهنگی دستگاه حفاظتی

پاورپوینت درباره پستان Breast

تحقیق آماده درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام با موضوع نقش نظام قبیله ای در تحولات سیاسی دوران پس از پیامبر 20 صفحه word

انواع مبدل های حرارتی و آموزش طراحی با نرم افزار Aspen B-jac

دانلودمقاله درمورد تغییر محل جغرافیایی کارکنان دولت به شکل درون سازمانی

تحقیق درباره تركيبات نگهداري ليپيد در باكتري هاي دريايي

طرح توجیهی احداث شركت ماكاروني 60 صفحه با فرمت WORD

پاورپوینت درس 2 منطق پایه دهم انسانی لفظ و معنا