دانلود فایل


دانلود جزوه آشنايي با خدمات بيمه اي و درماني سازمان تأمين اجتماعي - دانلود فایل



دانلود فایل دانلود جزوه آشنایی با خدمات بیمه ای و درمانی سازمان تأمین اجتماعی

دانلود فایل دانلود جزوه آشنايي با خدمات بيمه اي و درماني سازمان تأمين اجتماعي سازمان تامين اجتماعي با بيش از نيم قرن سابقه فعاليت ، به واسطه بيشترين ارتباط با بدنه جمعيتي كشور ، گسترده ترين نهاد در عرضه نظام بيمه هاي اجتماعي محسوب مي شود .
اين سازمان،دامنه وسيع كمي و كيفي خدمات خود را از طريق دو بخش بيمه اي و درماني به بيمه شدگان اصلي وافراد تحت پوشش آنها عرضه مي نمايد .
سازمان تامين اجتماعي با به عهده داشتن وظيفه اجرا،تعميم وگسترش انواع بيمه هاي اجتماعي درچار چوب قوانين مربوطه و بارعايت اصل عدالت دسترسي به خدمات،نقشي اساسي درپشتيباني و صيانت از نيروي كار وبهبود مناسبات اقتصادي– اجتماعي در فرآيند توسعه كشور و هماهنگ با نظام تامين اجتماعي ايفا مي كند .
سازمان از طريق 475 شعبه در سراسر كشور امور مربوط به شناسائي اشخاص و كارگاهها ، پوشش بيمه اي جمعيت ، وصول حق بيمه ، احراز شرايط ، برقراري و پرداخت كمك ها و تعهدات بلند مدت و كوتاه مدت را بر عهده دارند.
مهمترين تعهدات و حمايت هاي سازمان تامين اجتماعي به قرار زير است :
- حمايت در برابر حوادث ، بيماري ها و ايام بارداري
- مستمري بازنشستگي
- مستمري از كار افتادگي
- مستمري بازماندگان
- مقرري بيمه بيكاري
- غرامت دستمزد بيماري
- غرامت دستمزد بارداري
- پرداخت هزينه وسايل كمك پزشكي
- كمك هزينه ازدواج
- كمك هزينه كفن و دفن
با توجه به گستردگي سازمان تامين اجتماعي و تنوع فعاليتها و خدمات آن ، تشريح خدماتي كه ارائه مي دهد به سادگي در يك جزوه گنجانيده نمي شود . بدين جهت در اين نوشته بر حسب نوع استفاده سعي شده است ابتدا يك شناخت كلي از سازمان و ساختار كلي آن و سپس در بخش دوم به كليات خدمات بيمه اي و درماني سازمان و فرآيند ارائه آن پرداخته شود.
1- آشنائي با سازمان تأمين اجتماعي
2 – كليات خدمات بيمه اي و درماني و فرآيند ارائه آن در واحدهاي اجرائي سازمان
بخش اول :
آشنائي با سازمان تأمين اجتماعي
به منظور اجراء ، تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه هاي تأمين اجتماعي جهت تمركز وجوه درآمدهاي حاصله از وصول حق بيمه ، سرمايه گذاري و بهره برداري از آن ، به منظور اجراي تعهدات قانون تأمين اجتماعي ، سازمان تأمين اجتماعي تشكيل گرديده است . اين سازمان طبق قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/73 جزء نهادهاي عمومي غيردولتي قرار گرفته و داراي استقلال مالي و اداري است و به منظور تحقق رسالت و اهداف خود نيازمند سازماندهي فعاليتهاي مختلف بيمه اي و درماني ، ايجاد ارتباطات سازماني و فراسازماني است و جهت هدايت ، هماهنگي و نظارت و كنترل امور به لحاظ حفظ اصل استقلال آن ، اين سازمان داراي شوراي عالي بوده كه به مثابه مجمع عمومي مؤسسات حمايتي اقتصادي عمل مي نمايد . اعضاي اين شورا داراي نمايندگاني از طرف دولت ، كارفرمايان و كارگران .
اعضاي شوراي عالي تامين اجتماعي عبارتند از :
الف ) شش نفر نمايندگان دولت شامل :
1- وزير رفاه و تأمين اجتماعي كه رياست شورا را بعهده دارد .
2- وزير كار و امور اجتماعي يا معاون وي .
3- وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون او و يا نماينده تام الاختيار سازمان .
4- رئيس سازمان برنامه و بودجه يا معاون او و يا نماينده تام الاختيار وزير .
5- وزير صنايع و معادن يا معاون او و يا نماينده تام الاختيار وزير .
6- وزير تعاون يا نماينده وي .
ب) پنج نفر نمايندگان كارفرمايان
ج ) سه نفر نمايندگان بيمه شدگان
- هيات مديره سازمان تامين اجتماعي :
سازمان داراي هيات مديره مي باشد كه از نظر ساختار تشكيلاتي زير نظر شوراي عالي تأمين اجتماعي قرار دارد . اين هيات مركب از سه نفر به شرح ذيل مي باشد :
- رئيس هيات مديره كه به پيشنهاد وزير رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب هيات دولت منصوب مي گردد.
- دو نفرعضــو اصلي هيات مديره كه به پيشنهاد وزير رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب هيات وزيران تعيين مي گردند.
- يك نفر عضو علي البدل هيات مديره كه به ترتيب مذكور در مورد اعضاي اصلي ، تعيين مي گردد .
اهم وظايف هيات مديره به شرح ذيل مي باشد :
- پيشنهاد سياست كلي و خط مشي و برنامه هاي اجرايي سازمان به شورايعالي تأمين اجتماعي .
- تأييدآئين نامه هاي اجرايي موضوع قانون تأمين اجتماعي واساسنامه تأمين اجتماعي و پيشنهاد آن به مراجع ذيربط .
- تأييد برنامه و بودجه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان جهت تصويب شورايعالي تأمين اجتماعي .
- پيشنهاد تشكيلات سازمان در حدود بودجه مصوب جهت تصويب شورايعالي .
- بررسي در مورد بهره برداري و سرمايه گذاري از محل وجوه و ذخاير سازمان و ارائه پيشنهاد به شورايعالي . سازمان بر اساس ماده 2 اساسنامه تأمين اجتماعي براي اجراي وظايف خود داراي تشكيلات مركزي ، واحدها ، شعب و نمايندگيهايي در تهران و شهرستانها مي باشد .
- تعهدات سازمان تامين اجتماعي :
تعهدات تأمين اجتماعي موضوع قانون تأمين اجتماعي مصوب 354 حسب ماده 3 شامل موارد ذيل ميباشد :
الف : حوادث و بيماريها
ب : بارداري
ج : غرامت دستمزد
د: از كارافتادگي
ه : بازنشستگي
و : مرگ
ي : مقرري بيمه بيكاري
مشمولين قانون تامين اجتماعي ازكمكهاي ازدواج وعائله مندي طبق مقررات مربوطه برخوردار مي شوند.
انجام تعهدات ناشي از ماده 3 قانون حسب قانون الزام سازمان در بند الف و ب بعهده بخش درمان سازمان و تعهدات بندهاي ج ، د ، ه ، و، ي بعهده بخش بيمه اي سازمان مي باشد.
مشمولين قانون تأمين اجتماعي حسب ماده 4 عبارتند از :
  1. افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي كنند
  2. صاحبان حرف و مشاغل آزاد
  3. دريافت كنندگان مستمريهاي بازنشستگي ، از كارافتادگي و فوت
ساختار اهداف و وظايف ستاد مركزي سازمان :
ستــاد مركزي بعنـوان يك تشكيـلات هدايت كننده زيرمجمـوعه ها و شركتهاي تحت پوشش خود با برنامه ريزي كلان ، ايجاد هماهنگي ، كنترل عمليات و در نهايت اعمال مديريت بر مبناي هدف جهت رسيدن به اهداف سازمان فعاليت مي نمايد.
ستاد مركزي سازمان داراي 7 معاونت تخصصي بشرح ذيل مي باشد :
معاونت امور اقتصادي و برنامه ريزي :
جهــت پاسخگوئي به نيازهــاي مبرم سازمان در امور برنامه ريزي و بودجه ريزي ، براي بخشهاي امور بيمه اي ، درمان و شركتها ، تلفيق برنامه ها و بودجه ها با يكديگر ، رسيدگي كارآمد به وضعيت شركتهاي تحت پوشش سازمان ، نظارت و ارزشيابي امور سرمايه گذاريهاي مستقيم و غيرمستقيم ، طراحي و تدوين راهبردها و استراتژيهاي سرمايه گذاري ، جمع آوري كليه آمار و اطلاعات مربوط به ذخائر مادي و فيزيكي سازمان و همچنين راهبري سيستمهاي رايانه اي .
معــاونت اقتصادي و برنامه ريزي بر اساس الزامات فوق با دارا بودن 5 دفتر بشرح ذيل انجام وظيفه مي نمايد :
1- دفتر برنامه ريزي اقتصادي و اجتماعي
2- دفتر امور ذخائر و سرمايه گذاري
3- دفتر تلفيق برنامه و بودجه و امورشركتها
4- دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و اجتماعي
5- دفتر راهبري سيستمها
معاونت امور فرهنگي و اجتماعي :
وظايف اين معاونت ارائه ارتباط مستمر ، آگاهي بخش و تعامل بين سازمان و بيمه شدگان ، كارفرمايان ، نهادهاي دولتي و عمومي ، سازمانها ، مراكز درماني و تشخيص پزشكي ، كانونهاي كارگري ، كارفرمايي و بازنشستگي ، ضرورت ارائه خدمات فرهنگي – اجتماعي در كنار تعهدات قانوني (اقتصادي ) پاسخگوئي و رعايت اصل حاكميت مصرف كنندگان خدمات سازمان (بيمه شدگان ) ، ضرورت ارتباط و تعامل هر چه بيشتر با كارفرمايان و بيمه شدگان به منظور ايجاد نگرش و استنباط مشترك از مصالح و كاركردهاي سازمان ، ارتقاء سطح آگاهيهاي عمومي با توجه به پاسخگوئي به ضرورت تمهيد رفتارها و كردارهاي نو و تحقق درون سازمان و تسري آن به حوزه هاي پيرامون خود و نهايتاً شكل دادن سازماني با وجوه كاملتر ، همه جانبه تر و پيش برنده مي باشد .
معاونت فرهنگي و اجتماعي با دارابودن 3 دفتر در راستاي اين الزامات انجام وظيفه مي نمايد :
1- دفتر امور فرهنگي و اجتماعي بيمه شدگان
2- دفتر امور فرهنگي و اجتماعي كارفرمايان و سازمانها
3- دفتر امور فرهنگي و اجتماعي بازنشستگان
معاونت حقوقي و امور مجلس :
وظايف اين معاونت پاسخگوئي به مسائل گسترده امور حقوقي و قانوني و ضرورت برقراري ارتباط مؤثر و فعال سازمان با مراجع قانونگذاري ، قضائي و اجرائي كشور ، ارائه اطلاعات دقيق و به هنگام و كارشناسانه به نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ، طرح مسائل سازمان در كميسيونها و صحن علني مجلس و دفاع از مصالح و اهداف سازمان و همچنين پيگيري ، رديابي و پاسخگوئي به مكاتبات خاص (مقامات و مراجع فراسازماني همچون دفتر مقام معظم رهبري ، سران سه قوه ، مجلس شوراي اسلامي ، شوراي نگهبان ، دولت و كميسيونهاي مربوط به آن ، ديوان عدالت ، ديوان محاسبات عمومي و ...) و ضرورت ايجاد نگرش جامع و همه جانبه نگر از مسائل سازمان و كاركردهاي مختلف آن و ... مي باشد.
معاونت حقوقي و امور مجلس با دارابودن 3 دفتر در راستاي اين الزامات انجام وظيفه مي نمايد :
1- دفتر امور حقوقي و دعاوي
2- دفتر امور مجلس
3- دفتر امور قوانين و مقررات
شامل 15 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود جزوه آشنایی با خدمات بیمه ای و درمانی سازمان تأمین اجتماعی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بخش حقوقی - معافیت ارزش افزوده خدمات درمانی و آزمایشگاهی - 1394/12/22

12 مارس 2016 ... قانون مالیات بر ارزش افزوده Download 1 ... بخشنامه ۹۲۵۳ مورخ۹۰/۷/۹ معافیت ارزش
افزوده خدمات درمانی در قالب قرارداد ... به سایر خدمات از قبیل خدمات بیمه درمان و تکمیل
درمان، ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی ... و دريايي ؛ ۱۳- فرش دستباف؛ ۱۴-
انواع خدمات پژوهشي و آموزشي كه طبق آئيننامـه اي كـه بـا ... سازمان ها (11).

گزارشی از اداره تجهيزات پزشکی بيمارستان ميلاد

فعالیت طبابت تحت عنوان پزشک عمومی در مراکز سازمان تأمین اجتماعی ... معاون درمان
بیمارستان فعالیت می کند و عمده وظایف آن در حوزه تجهیزات سرمایه ای است. ... ب) واحد
مهندسی پزشکی که مسئول خدمات نگهداری و تعمیرات تجهیزات پزشکی بوده و در تعامل
با .... آموزش مهندسی پزشکی ، دانلود کتاب های مهندسی پزشکی ، دانلود جزوه های مهندسی
...

مشاور تامین اجتماعی

فهرست فعالیتهای تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما .... با
تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی در سال ۱۳۳۲ ، کارگران شاغل در فعالیتهای .... برخی
دیگر ازکارفرمایان درمورد پوشش های بیمه ای ودامنه وحدودوظایف آن آشنایی کافی ندارند
..... مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندهای "الف " و "ب " ماده (3)

تامین اجتماعی Archives | آموزش حسابداری | استخدام حسابداری | تازه های ...

8 مارس 2017 ... شعب تامین اجتماعی سراسر کشور در تاریخ های ١٩ و ٢۶ اسفندماه خدمات ارائه می دهند ...
حذف دفترچه در مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال جاری ... اجرای
قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب از امروز در ... دانلود تامین
اجتماعی ... نشست آشنایی با نحوه بازرسی از دفاتر قانونی برگزار شد.

دریافت جزوه آموزشی - معاونت درمان

آشنایی با سازمان های بیمه گر و چالش های موجود ... بيمه گر پايه : سازمانهایي از قبيل
سازمان بيمه خدمات درماني ، سازمان تأمين اجتماعي و سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای ...

پرسش و پاسخ های بیمه ای

دوستان عزيزي سئوالاتي در مورد بيمه تامين اجتماعي ارسال ميكنند كه متاسفانه در
تخصص ... تحت نظارت بيمه مركزي ميباشد و هيچ ارتباطي با تامين اجتماعي يا خدمات
درماني ندارد. ... درمان تكميلي سازمان بنده، تا ارسال صورتحساب بنده به شركت بيمه
تكميلي من ..... جوانب تهيه چنين بيمه نامه مهمي از مشاوره رايگان و آشنايي با آن استفاده
نماييد.

دانلود تحقیق در مورد بیمه تامین اجتماعی

دیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: اخیرا تعرفه پزشکی در بخش خصوصی به شدت
افزایش یافته و این امر تقاضا برای استفاده از خدمات مراکز تا. ... مراکز درمانی باید
بر استفاده کنندگان از این دفترچه ها دقت لازم را داشته باشند و مانع استفاده افراد غیر
بیمه ای از خدمات درمانی ... دانلود جزوه درس نور غیر خطی ( آشنایی با اپتیک غیر خطی )

ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

5 مارس 1991 ... ﭘﻴﺮﻱ، ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﻲ، ﺑﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ، ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ. ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻴﻤﻪ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺣﻘﻲ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻃﺒﻖ. ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ... ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻛﺎﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻩ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻮﺩ، ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﻮﺍ. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ .....
ﻣﺪﺕ ﻣﺮﺧﺼﻲ ﺍﺳﺘﻌﻼﺟﻲ، ﺑﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺰﺀ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ.

دانش آنلاین

دانلود کتاب فارسی مهارت های نوشتن پایه اول دبستان ... روش های مقابله با خشم ....
سازمان تامین اجتماعی به منظور تامین نیروی انسانی واحد های تابعه، افراد واجد شرایط را
از ... مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت پیمانی در دو بخش بیمه ای و درمان در سراسر
... و مدارک تحصیلی، جزوه آشنایی اجمالی با تامین اجتماعی و فرم ثبت نام گزینه های
ذیل ...

و مقررات قوانین مجموعه بازنشستگی کشوری تامین اجتماعی و

ای مطمئن در جهت بهبود کیفیت عملکرد و حل مشکالت مدیریت مد ... از این رو در این جزوه
آموزشی سعی بر آن شده است ... سازمان و آشنائی همکاران با موضوعات خروج از خدمت و ...
تامین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت
این قانون ... سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوقهای بیمه.
ای ...

دانلود رایگان مجموعه قوانین تامین اجتماعی - پاراف

پاراف دانلود رایگان مجموعه قوانین تامین اجتماعی : سازمان تأمین اجتماعی یک ...
چگونگی تحقق این تعهدات و ارایه خدمات به وسیله این سازمان را قانون معین کرده است.
... مجموعه حمایت هایی که از سوی سازمان درخصوص بیمه شدگان در قالب تعهدات کوتاه مدت
... حمایت های درمانی در موارد بیماری ، بارداری، حوادث و… .... آشنایی با رشته و شغل آی
تی (IT).

BIME - بيمه تكميلي فرهنگيان بازنشسته(اتيه سازان)

پاره ای از موارد که بر اساس متن قرارداد خارج از شمول تعهدات بیمه گر می باشد : ... 4-
گواهی پزشک معالج مبنی بر شرح درمان های انجام شده همراه با قید تعداد روزهای ... 11- ارئه
گواهی مبلغ پرداختی سازمان های بیمه گر پایه در صورتیکه اصل سند درمانی به بیمه
گر ... مجمع عمومی عادي صندوق تامين خسارت هاي بدني برگزار شد ( سه شنبه پانزدهم
مرداد ...

سوالات استخدامی وزارت نیرو تخصصی و عمومی 96

12 مارس 2017 ... نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای | نمونه سوالات ..... سوالات
رایج در آزمون های استخدامی دریافت جزوه آشنایی اجمالی با سازمان تامین اجتماعی دانلود.
... معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی درباره تأمین نیروی پرستار در مراکز درمانی این .
.... خدمات اداری – راننده آمبولانس- لیسانس پرستاری-مراقبت های ویژه ...

استخدام تامین اجتماعی (شروع ثبت نام) | استخدام تامین

4 روز پیش ... دانلود سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی سال ۹۳ و ۹۴ با پاسخنامه تشریحی + ... سال
۹۳ و ۹۴ ارسالی کاربران ، جزوه آشنایی اجمالی با تامین اجتماعی ، فایل قانون تامین ...
به صورت پیمانی در دو بخش بیمه ای و درمان در سراسر کشور استخدام نماید. ... انجام
خدمات قانونی،مدت اشتغال متقاضیان استخدام در واحدهای تابعه سازمان، ...

ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

5 مارس 1991 ... ﭘﻴﺮﻱ، ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﻲ، ﺑﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ، ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ. ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻴﻤﻪ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺣﻘﻲ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻃﺒﻖ. ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ... ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻛﺎﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻩ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻮﺩ، ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﻮﺍ. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ .....
ﻣﺪﺕ ﻣﺮﺧﺼﻲ ﺍﺳﺘﻌﻼﺟﻲ، ﺑﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺰﺀ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ.

دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی با پاسخنامه ...

30 مه 2015 ... دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی دانلود رایگان ...
جمعیت تحت پوشش این سازمان، شامل حدود 1/7 میلیون نفر بیمه شده و نزدیک ... پوشش
این سازمان برای خدمات درمانی به بیش از 27 میلیون نفر می‌رسد. ... مدیریتی مخفیگاه ،
مجموعه نمونه سوالات استخدامی و جزوه آشنایی با سازمان تامین اجتماعی را .

استخدام سازمان تامین اجتماعی سال 96 (استخدام جدید) | استخدام

دریافت جزوه آشنایی اجمالی با سازمان تامین اجتماعی · دانلود سوالات عمومی و تخصصی
آزمون استخدامی تامین اجتماعی ... مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت پیمانی در دو
بخش بیمه ای و درمان در سراسر ... تبصره ۱ : مدت خدمت سربازی،طرح لایحه نیروی
انسانی، انجام خدمات قانونی،مدت اشتغال متقاضیان استخدام در واحدهای تابعه سازمان،
شرکتهای ...

جديد ترين سوالات استخدامي تامين اجتماعي کارشناس امور بيمه اي 96

6 روز پیش ... دانلود سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی سال ۹۳ و ۹۴ با پاسخنامه تشریحی ... به
صورت پیمانی ... سوالات استخدامی کارشناس امور بیمه ای تامین اجتماعی 1396 :: نمونه .
.. 19 دقیقه ... ای آشنایی اجمالی با تامین اجتماعی توجه: تمامی موارد . .... آزمون استخدامی
سازمان بیمه سلامت خدمات درمانی با پاسخ به همراه جزوه منابع ... منابع

گزارش کارآموزی بیمه در اداره تأمین اجتماعی - دانلود گزارش و پروژه ...

تأمین اجتماعی نقش بسزایی در ارتقای سطح زندگی مردم، برنامه. ... دارد و برنامه ریزان
تأمین اجتماعی باید در امر برنامه ریزی برای این سازمان همگام با ... بیکاری، از
کارافتادگی، فوت و بی سرپرستی از طریق دو نظام بیمه ای و حمایتی تحت حمایت قرار
می دهد. ... طبقه بندی انواع بیمه های درمان به تجزیه و تحلیل سیاستهای بیمه ای در نظام
های ...

سازمان تأمین اجتماعی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سازمان تأمین اجتماعی ایران یک سازمان بیمه گر اجتماعی است. ... که با افراد خانواده
بیمه‌شدگان، جمعیت تحت پوشش آن برای خدمات درمانی نزدیک به ۳۷ میلیون نفر می‌رسد.

پرسش و پاسخ های بیمه ای

دوستان عزيزي سئوالاتي در مورد بيمه تامين اجتماعي ارسال ميكنند كه متاسفانه در
تخصص ... تحت نظارت بيمه مركزي ميباشد و هيچ ارتباطي با تامين اجتماعي يا خدمات
درماني ندارد. ... درمان تكميلي سازمان بنده، تا ارسال صورتحساب بنده به شركت بيمه
تكميلي من ..... جوانب تهيه چنين بيمه نامه مهمي از مشاوره رايگان و آشنايي با آن استفاده
نماييد.

دریافت جزوه آموزشی - معاونت درمان

آشنایی با سازمان های بیمه گر و چالش های موجود ... بيمه گر پايه : سازمانهایي از قبيل
سازمان بيمه خدمات درماني ، سازمان تأمين اجتماعي و سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای ...

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی - کندو

با توجه به اعلام سازمان تامین اجتماعی مبنی بر تکمیل کادر مورد نیاز در. ... دانلود
رایگان 1500 سوال تخصصی گزینش به همراه 30 صفجه جزوه و نکات کلیدی ... عمومی و
آمار + پاسخ تشریحی; جزوه آموزشی آشنایی با صندوق تأمین اجتماعی (رایگان) ... و
گزینش به صورت سوال و جواب، در یک فایل پی دی اف 190 صفحه ای شامل موضوعات
زیر:.

دانلود تحقیق در مورد بیمه تامین اجتماعی

دیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: اخیرا تعرفه پزشکی در بخش خصوصی به شدت
افزایش یافته و این امر تقاضا برای استفاده از خدمات مراکز تا. ... مراکز درمانی باید
بر استفاده کنندگان از این دفترچه ها دقت لازم را داشته باشند و مانع استفاده افراد غیر
بیمه ای از خدمات درمانی ... دانلود جزوه درس نور غیر خطی ( آشنایی با اپتیک غیر خطی )

BIME - بيمه تكميلي فرهنگيان بازنشسته(اتيه سازان)

پاره ای از موارد که بر اساس متن قرارداد خارج از شمول تعهدات بیمه گر می باشد : ... 4-
گواهی پزشک معالج مبنی بر شرح درمان های انجام شده همراه با قید تعداد روزهای ... 11- ارئه
گواهی مبلغ پرداختی سازمان های بیمه گر پایه در صورتیکه اصل سند درمانی به بیمه
گر ... مجمع عمومی عادي صندوق تامين خسارت هاي بدني برگزار شد ( سه شنبه پانزدهم
مرداد ...

دانلود رایگان مجموعه قوانین تامین اجتماعی - پاراف

پاراف دانلود رایگان مجموعه قوانین تامین اجتماعی : سازمان تأمین اجتماعی یک ...
چگونگی تحقق این تعهدات و ارایه خدمات به وسیله این سازمان را قانون معین کرده است.
... مجموعه حمایت هایی که از سوی سازمان درخصوص بیمه شدگان در قالب تعهدات کوتاه مدت
... حمایت های درمانی در موارد بیماری ، بارداری، حوادث و… .... آشنایی با رشته و شغل آی
تی (IT).

تامین اجتماعی Archives | آموزش حسابداری | استخدام حسابداری | تازه های ...

8 مارس 2017 ... شعب تامین اجتماعی سراسر کشور در تاریخ های ١٩ و ٢۶ اسفندماه خدمات ارائه می دهند ...
حذف دفترچه در مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال جاری ... اجرای
قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب از امروز در ... دانلود تامین
اجتماعی ... نشست آشنایی با نحوه بازرسی از دفاتر قانونی برگزار شد.

آشنایی با بیمه ، اصطلاحات بیمه ای و برخی از پوشش های آن - حقوق

آشنایی با بیمه ، اصطلاحات بیمه ای و برخی از پوشش های آن - حقوق ... جزوه · رصد ماهواره
امید · قانون مدنی · میزان مقادیر انواع دیه و محاسبه حق الوکاله ... دانلود ، ترفند ، برنامه ،
بازِِی ، آهنگ ، کلیپ ، عکس،داستان ... عمده فعالیت های بیمه ای در کشور بر عهده تأمین
اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی است که زیر نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش ...

استخدام تامین اجتماعی (شروع ثبت نام) | استخدام تامین

4 روز پیش ... دانلود سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی سال ۹۳ و ۹۴ با پاسخنامه تشریحی + ... سال
۹۳ و ۹۴ ارسالی کاربران ، جزوه آشنایی اجمالی با تامین اجتماعی ، فایل قانون تامین ...
به صورت پیمانی در دو بخش بیمه ای و درمان در سراسر کشور استخدام نماید. ... انجام
خدمات قانونی،مدت اشتغال متقاضیان استخدام در واحدهای تابعه سازمان، ...

اﺟﻤﺎﻟﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ

٠. ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ. آﺷﻨﺎﯾﯽ. اﺟﻤﺎﻟﯽ. ﺑﺎ. ﺳﺎزﻣﺎن. ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش وﭘﮋوﻫﺶ. 1392 ... ﺳﺎزﻣﺎن.
ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ. اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺗﻨﻈـﯿﻢ. ﺷﺪه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ. ﺳـﺎزﻣﺎن ....
ﺑﺨﺶ درﻣﺎن. ﺳﺎزﻣﺎن. و ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻨﺪﻫﺎي ج ، د ، ﻫـ و ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﻪ اي. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺳﺘﺎد ﻣ. ﺮﮐﺰي.

دانلود تحقیق در مورد بیمه تامین اجتماعی

دیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: اخیرا تعرفه پزشکی در بخش خصوصی به شدت
افزایش یافته و این امر تقاضا برای استفاده از خدمات مراکز تا. ... مراکز درمانی باید
بر استفاده کنندگان از این دفترچه ها دقت لازم را داشته باشند و مانع استفاده افراد غیر
بیمه ای از خدمات درمانی ... دانلود جزوه درس نور غیر خطی ( آشنایی با اپتیک غیر خطی )

دریافت جزوه آموزشی - معاونت درمان

آشنایی با سازمان های بیمه گر و چالش های موجود ... بيمه گر پايه : سازمانهایي از قبيل
سازمان بيمه خدمات درماني ، سازمان تأمين اجتماعي و سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای ...

گزارشی از اداره تجهيزات پزشکی بيمارستان ميلاد

فعالیت طبابت تحت عنوان پزشک عمومی در مراکز سازمان تأمین اجتماعی ... معاون درمان
بیمارستان فعالیت می کند و عمده وظایف آن در حوزه تجهیزات سرمایه ای است. ... ب) واحد
مهندسی پزشکی که مسئول خدمات نگهداری و تعمیرات تجهیزات پزشکی بوده و در تعامل
با .... آموزش مهندسی پزشکی ، دانلود کتاب های مهندسی پزشکی ، دانلود جزوه های مهندسی
...

آشنایی با مهم ترین قوانین کار و امور اجتماعی | You Can - شما می توانید

10 نوامبر 2015 ... و یا به عنوان مسئول استخدام و عقد قرارداد با بخش هایی از حقوق و قوانین آشنا باشید؛
... نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد. ... باید توجه داشت
در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یا در کارگاه ... تامین
اجتماعی است و سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، ...

بانک مقالات بیمه ای – سایت تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ...

۱۲ مهر, ۱۳۹۲ بانک مقالات, پژوهشی دیدگاه‌ها برای بانک مقالات بیمه ای بسته هستند ...
شما می توانید با گرفتن همزمان دکمه کنترل (ctrl) و حرف F در جعبه جستجو کلید ...
بررسی منابع و مصارف قانونی بخش بیمه درمان سازمان تامین اجتماعی ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۰، .....
بین المللی تحقیقات تامین اجتماعی (لوگزامبورگ، ۲۰۱۰)، دانلود مقاله به زبان فارسی
...

فصلنامه تامين اجتماعي، شماره 10 - Magiran

تماس با نشريه ... 1 تامين اجتماعي. خدمات سايت ... آثار توزيعي عملكرد سازمان تامين
اجتماعي بر بازنشستگان ... اين مقاله تصريح مي كند كه در ويتنام، قاطبه مردم به كار
اجتماعي آشنايي دارند؛ اما شناختن آن به عنوان يك رشته دانشگاهي، تازه آغاز شده است ...
كهريزك ؛ نامي آشنا ، تجربه اي كارآ ... جايگاه بيمه خدمات درماني در نظام جامع تامين
اجتماعي

بهره وری نیروی انسانی - مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

جزوه آموزشی ... عده ای عملکرد نیروی انسانی را بهره وری کار اطلاق کرده اند، ولی باید
توجه داشت که ..... 9- «بهره‌وري، نسبت توليد كالا و خدمات يا مجموعه‌اي از كالاها و خدمات(
خروجي)، به يك ... عدم آشنايي مديران با تكنيك‌ها و فنون برنامه‌ريزي، سازماندهي، مديريت
منابع .... 3- عوامل اجتماعي: وجود روابط اجتماعي مبتني بر همكاري و مودت، انضباط
اجتماعي، ...

دانلود دانلود جزوه آشنايي با خدمات بيمه اي و درماني سازمان تأمين اجتماعي ...

11 ژانويه 2017 ... دانلود جزوه آشنايي با خدمات بيمه اي و درماني سازمان تأمين اجتماعي فیلم از یوتیوب
آهنگ جدید ایرانی فروشنده بادیگارد بازار زیرنویس فارسی تلگرام ...

دریافت فایل آشنایی اجمالی با سازمان تامین اجتماعی فایل PDF

0. جزوه آموزشی. آشنایی. اجمالی. با. سازمان. تامین اجتماعی. اداره کل آموزش وپژوهش ....
بخش درمان. سازمان. و تعهدات بندهای ج ، د ، هو و به عهده بخش بيمه ای. سازمان. مي باشد. .....
رسيدگي به امدر مربدط به سدابق بيمه ای، انجام خدمات و تعهدات قاندني )کدتاه مدت و ...

کار و بیمه - مجموعه کامل قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی

3 -دورههاي آموزشی: آشنایی با سیستمهاي (حفاظتی، امنیتی و اداري)، ، آشنایی با
سیستمهاي ... نام کتاب : قوانین و مقررات کامل کار و تامین اجتماعی با آخرین اصلاحات
.... قانون الزام فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای اشتغال به کار (مصوب 11/ 3/76
مجلس شورای اسلامی) ..... اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی (مصوب 24/12/73 هیات
وزیران).

تامین اجتماعی - کلوب

17 ژانويه 2017 ... آشنایی با مأموریت ها، کارکردها و افراد برخوردار از خدمات سازمان تأمین اجتماعی ... باشد
و یا ارتباط بیمه ای فعال با سازمان نداشته باشد حق برخورداری از خدمات درمانی مذکور را
نخواهد داشت. ..... دانلود سوالات کارشناس فناوری اطلاعات تامین اجتماعی باجواب ... جزوه
آشنائی با سازمان تامین اجتماعی که شامل مباحث زیر می باشد :

12 - وب سایت سازمان نظام مهندسی استان مرکزی

جزوه، کتاب .... مهندسین گرامی لطفا جهت دریافت کارت بیمه سلامت حرفه ای مهندسین از
تاریخ 13 الی 18 شهریور 95 به ... دانلود فایل راهنما به صورت pdf ... دوره آشنایی با
شرح وظایف مجری ارتقاء مجری مدرس : مهندس صورتگر در تاریخهای 25و26 شهریور ماه
برگزار میگردد. ... 4) کپی صفحه اول دفترچه بیمه گر اول ( تامین اجتماعیخدمات
درمانی و .

استخدام تامین اجتماعی (شروع ثبت نام) | استخدام تامین

4 روز پیش ... دانلود سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی سال ۹۳ و ۹۴ با پاسخنامه تشریحی + ... سال
۹۳ و ۹۴ ارسالی کاربران ، جزوه آشنایی اجمالی با تامین اجتماعی ، فایل قانون تامین ...
به صورت پیمانی در دو بخش بیمه ای و درمان در سراسر کشور استخدام نماید. ... انجام
خدمات قانونی،مدت اشتغال متقاضیان استخدام در واحدهای تابعه سازمان، ...

دست دولت‌ها بايد از منابع صندوق‌هاي بيمه‌اي کوتاه شود – اقتصاد نهادگرایی

7 فوریه 2017 ... او می‌گوید دولت احمدی نژاد می‌خواست شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی را به بابک ...
تحلیلگر حوزه بیمه‌ با مهم خواندن صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی سخن خود را ...
بیمه‌ای پس از انقلاب صنعتی و تکامل یافته آن دوستان آشنایی دارد. ... یا وزارتخانه
خاص حسب فعالیت‌های صنفی خودشان ارائه خدمات بیمه ای می دهند. .... download ...

تامین اجتماعی - کلوب

17 ژانويه 2017 ... آشنایی با مأموریت ها، کارکردها و افراد برخوردار از خدمات سازمان تأمین اجتماعی ... باشد
و یا ارتباط بیمه ای فعال با سازمان نداشته باشد حق برخورداری از خدمات درمانی مذکور را
نخواهد داشت. ..... دانلود سوالات کارشناس فناوری اطلاعات تامین اجتماعی باجواب ... جزوه
آشنائی با سازمان تامین اجتماعی که شامل مباحث زیر می باشد :

دست دولت‌ها بايد از منابع صندوق‌هاي بيمه‌اي کوتاه شود – اقتصاد نهادگرایی

7 فوریه 2017 ... او می‌گوید دولت احمدی نژاد می‌خواست شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی را به بابک ...
تحلیلگر حوزه بیمه‌ با مهم خواندن صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی سخن خود را ...
بیمه‌ای پس از انقلاب صنعتی و تکامل یافته آن دوستان آشنایی دارد. ... یا وزارتخانه
خاص حسب فعالیت‌های صنفی خودشان ارائه خدمات بیمه ای می دهند. .... download ...

بانک مقالات بیمه ای – سایت تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ...

۱۲ مهر, ۱۳۹۲ بانک مقالات, پژوهشی دیدگاه‌ها برای بانک مقالات بیمه ای بسته هستند ...
شما می توانید با گرفتن همزمان دکمه کنترل (ctrl) و حرف F در جعبه جستجو کلید ...
بررسی منابع و مصارف قانونی بخش بیمه درمان سازمان تامین اجتماعی ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۰، .....
بین المللی تحقیقات تامین اجتماعی (لوگزامبورگ، ۲۰۱۰)، دانلود مقاله به زبان فارسی
...

كتـاب ارزشگذاری نسبی خدمـات سالمت - سازمان نظام پزشکی

مدير عامل سازمان تامين اجتماعی: تعامل با نظام پزشكی يكی از وظايف سازمان تامين ... در
دام خبر پراکنی افتاده و با کوبیدن بر طبل پروپاگاندای رسانه ای سعی کردند برای
.... آیین نامه تجهیزات پزشــکی مصوب 1۳۸۶ وزارت بهداشت ، درمان و ..... تقبل مبالغ
ارزش نسبی توسط سازمان های بیمه گر. ..... اداري- آشنایی با تخلفات حرفه ای و نحوه.

بهره وری نیروی انسانی - مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

جزوه آموزشی ... عده ای عملکرد نیروی انسانی را بهره وری کار اطلاق کرده اند، ولی باید
توجه داشت که ..... 9- «بهره‌وري، نسبت توليد كالا و خدمات يا مجموعه‌اي از كالاها و خدمات(
خروجي)، به يك ... عدم آشنايي مديران با تكنيك‌ها و فنون برنامه‌ريزي، سازماندهي، مديريت
منابع .... 3- عوامل اجتماعي: وجود روابط اجتماعي مبتني بر همكاري و مودت، انضباط
اجتماعي، ...

عصر اعتبار - استخدام در سازمان تأمین اجتماعی

8 فوریه 2017 ... حسینی آذرنوشان گفت: جزوه آشنایی اجمالی با سازمان تامین اجتماعی که یکی از مواد
آزمون استخدامی ... گفتنی است، آزمون کتبی استخدام منطقه ای سازمان تامین اجتماعی در
روز جمعه مورخ ٢٩ /١١ /٩٥ به ... Telgram Download link ... کولبران بیمه تأمین اجتماعی
می‌شوند · آماده باش مراکز درمانی تأمین‌ اجتماعی در ایام نوروز · شعب ...

گزارش کارآموزی بررسی حسابداری تأمین اجتماعی

بهینه سازی نظام مالی سازمان تامین اجتماعی با توجه به گستردگی فعالیت آن در ابعاد
مختلف بویژه در امر بیمه گیری ، درمان ، سرمایه گذاری به طور کلی در تعامل مستمر با
موسسات و ... را پیشروی سازمان قرار داده است و مبنای تعهدی به رقم مزیت های عدیده ای که
در چهار چوب اصول ... واژه های کلیدی: سازمان تامین اجتماعی، وظایف سازمان، خدمات سازمان
...

آشنایی با وزارتخانه - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

به موجب ماده 2 اين قانون، سازماني تحت عنوان سازمان تأمين خدمات درماني تشكيل شد و در
... مي‌شود با تصويب اين قانون توليت امور بهداشت و درمان و تأمين اجتماعي (بيمه‌اي و ...

نمونه سوالات ازمونهای استخدامی تامین اجتماعیدانلود رایگان نمونه سوال

9 مارس 2017 ... هايپرمديا مرکز خدمات تخصصي و بزرگترین … ... سازمان تامین اجتماعی به منظور
تکمیل کادر واحدهای بیمه ای و درمانی در سراسر کشور نیروی انسانی … سوالات آزمون
استخدامی سازمان تأمین اجتماعی (جدید) – مرجع جزوات و نمونه … ... سوالات تأمین
اجتماعی در سال ۹۳ و همچنین جزوه ی رایگان آموزشی آشنایی با صندوق …

آشنايي با بيمه ، اصطلاحات بيمه اي و برخي از پوشش هاي آن

22 جولای 2012 ... حقوق و قانون ایران،ارشد حقوق،آزمون مشاوران حقوقی،آزمون وکالت،دانلود مقالات ... اصولاً
بيمه يك قرار داد و توافق بين شركت يا سازمان بيمه اي با افراد و اقشار جامعه است . ...
عمده فعاليت هاي بيمه اي در كشور بر عهده تأمين اجتماعي و يا سازمان خدمات درماني است ...
كساني كه به نحوي از پوشش هاي تأمين اجتماعي يا سازمان خدمات درماني ...

گزارش کارآموزی بیمه در اداره تأمین اجتماعی - دانلود گزارش و پروژه ...

تأمین اجتماعی نقش بسزایی در ارتقای سطح زندگی مردم، برنامه. ... دارد و برنامه ریزان
تأمین اجتماعی باید در امر برنامه ریزی برای این سازمان همگام با ... بیکاری، از
کارافتادگی، فوت و بی سرپرستی از طریق دو نظام بیمه ای و حمایتی تحت حمایت قرار
می دهد. ... طبقه بندی انواع بیمه های درمان به تجزیه و تحلیل سیاستهای بیمه ای در نظام
های ...

دانش آنلاین

دانلود کتاب فارسی مهارت های نوشتن پایه اول دبستان ... روش های مقابله با خشم ....
سازمان تامین اجتماعی به منظور تامین نیروی انسانی واحد های تابعه، افراد واجد شرایط را
از ... مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت پیمانی در دو بخش بیمه ای و درمان در سراسر
... و مدارک تحصیلی، جزوه آشنایی اجمالی با تامین اجتماعی و فرم ثبت نام گزینه های
ذیل ...

دانلود جزوه مصاحبه و آشنایی با صندوق تامین اجتماعی | ایران عرضه

دانلود جزوه مصاحبه و آشنایی با صندوق تامین اجتماعی ، جزوات آموزشی و نمونه سوال های
مصاحبه ... تشکیلات، وظایف ، تعهدات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی ... مدیریت
درمان استان. – اداره کل تأمین اجتماعی استان. – چگونگی انجام وظایف در واحدهای اجرایی
بیمه ای ... تمامی کالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع
مربوطه ...

ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

5 مارس 1991 ... ﭘﻴﺮﻱ، ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﻲ، ﺑﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ، ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ. ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻴﻤﻪ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺣﻘﻲ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻃﺒﻖ. ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ... ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻛﺎﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻩ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻮﺩ، ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﻮﺍ. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ .....
ﻣﺪﺕ ﻣﺮﺧﺼﻲ ﺍﺳﺘﻌﻼﺟﻲ، ﺑﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺰﺀ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ.

بهداشت و درمان - اخبار رسمی

آشنایی با دیتاسنتر‌های تاسیس شده در کشور | پنج‌شنبه 26 اسفند .... سازمان تامین
اجتماعی به بیمه شدگان و بازنشستگان هشدار داد ... تلفنی عده ای سودجو با بیمه
شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در قالب شرکت ها . ..... جمعه 15 بهمن 95
، 15:45 - همزمان با دهه فجر خدمات پزشکی رایگان در محلات نعمت آباد، ... دانلود رایگان
کتاب.

دوره دو روزه آشنايي با قانون تأمين اجتماعي براي كارفرمايان - راهكار مديريت

دوره آشنايي با قانون تأمين اجتماعي سعي دارد كارفرمايان را با كليات و ابعاد ... آشنائي
با عملكرد سازمان تأمين در حوزه‌هاي مختلف (بيمه، درمان و سرمايه‌گذاري) ... استخدام
كاركنان، اخذ مفاصاحساب بيمه‌اي از پيمانكاران، پرداخت حق بيمه كارگاه به ... 460000
تومان (شامل شركت در دوره، جزوه، پذيرايي ناهار و ميان‌وعده و گواهي حضور در دوره) ... خدمات
سايت.

ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

5 مارس 1991 ... ﭘﻴﺮﻱ، ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﻲ، ﺑﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ، ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ. ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻴﻤﻪ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺣﻘﻲ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻃﺒﻖ. ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ... ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻛﺎﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻩ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻮﺩ، ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﻮﺍ. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ .....
ﻣﺪﺕ ﻣﺮﺧﺼﻲ ﺍﺳﺘﻌﻼﺟﻲ، ﺑﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺰﺀ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ.

کتاب شرح خدمات بیمه ای - بیمه کوثر

آشنايي با صندوق تأمين خسارت. های بدني .... آشنايي با خدمات اين شركت، جزوات،
بروشورها و پوسترهايي به .... امور بيمه، درمان و بازنشستگي كاركنان و بازنشستگان
نيروهای مسلح ... سازمان بيمه نيروهای مسلح، بخشي از سازمان تأمين اجتماعي نيروهای.

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی - کندو

با توجه به اعلام سازمان تامین اجتماعی مبنی بر تکمیل کادر مورد نیاز در. ... دانلود
رایگان 1500 سوال تخصصی گزینش به همراه 30 صفجه جزوه و نکات کلیدی ... عمومی و
آمار + پاسخ تشریحی; جزوه آموزشی آشنایی با صندوق تأمین اجتماعی (رایگان) ... و
گزینش به صورت سوال و جواب، در یک فایل پی دی اف 190 صفحه ای شامل موضوعات
زیر:.

بانک مقالات بیمه ای – سایت تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ...

۱۲ مهر, ۱۳۹۲ بانک مقالات, پژوهشی دیدگاه‌ها برای بانک مقالات بیمه ای بسته هستند ...
شما می توانید با گرفتن همزمان دکمه کنترل (ctrl) و حرف F در جعبه جستجو کلید ...
بررسی منابع و مصارف قانونی بخش بیمه درمان سازمان تامین اجتماعی ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۰، .....
بین المللی تحقیقات تامین اجتماعی (لوگزامبورگ، ۲۰۱۰)، دانلود مقاله به زبان فارسی
...

نرم افزار حقوق ودستمزد تحت اکسل دستگاه های دولتی - حسابداری ...

سازمان امورمالياتي ... درمانی-تامین اجتماعی- فیش حقوقی-خروجی اکسل دارائی-خروجی
اکسل بیمه خدمات ... دستگاههای دولتی با حداکثر۲۰۰نفرپرسنل-ضمنا چون خروجی
تکست میده توانائی ... آموزش حسابداری دولتی اعتبارت هزینه ای قسمت اول ... آموزش
حسابداری دولتی قسمت هفتم ودانلود جزوه آموزشی ... دانلود فرم اظهارنامه مالیاتی تحت
اکسل.

گزارشی از اداره تجهيزات پزشکی بيمارستان ميلاد

فعالیت طبابت تحت عنوان پزشک عمومی در مراکز سازمان تأمین اجتماعی ... معاون درمان
بیمارستان فعالیت می کند و عمده وظایف آن در حوزه تجهیزات سرمایه ای است. ... ب) واحد
مهندسی پزشکی که مسئول خدمات نگهداری و تعمیرات تجهیزات پزشکی بوده و در تعامل
با .... آموزش مهندسی پزشکی ، دانلود کتاب های مهندسی پزشکی ، دانلود جزوه های مهندسی
...

آموزش بازاریابی بیمه » بیمه گران عمر؛ فرشته نجات یا گرگی در پوست ...

16 آوريل 2014 ... درکنارش دفترچه درمانی برای خدمات دندان پزشکی هم به شما به عنوان هدیه ..... آیا تا حالا
کسی از این شرکتهای بیمه ای غیر دولتی سود و یا کل مبلغ وعده داده شده را گرفته؟ .....
هنوز با ساده ترین قوانین بیمه عمر و سرمایه گذاری آشنایی نداره تا بدونه ..... در حالی که
ماهیت بیمه تأمین اجتماعی نیز با بیمه های عمر کمی متفاوت است.

فصلنامه تامين اجتماعي، شماره 10 - Magiran

تماس با نشريه ... 1 تامين اجتماعي. خدمات سايت ... آثار توزيعي عملكرد سازمان تامين
اجتماعي بر بازنشستگان ... اين مقاله تصريح مي كند كه در ويتنام، قاطبه مردم به كار
اجتماعي آشنايي دارند؛ اما شناختن آن به عنوان يك رشته دانشگاهي، تازه آغاز شده است ...
كهريزك ؛ نامي آشنا ، تجربه اي كارآ ... جايگاه بيمه خدمات درماني در نظام جامع تامين
اجتماعي

تامین اجتماعی Archives | آموزش حسابداری | استخدام حسابداری | تازه های ...

8 مارس 2017 ... شعب تامین اجتماعی سراسر کشور در تاریخ های ١٩ و ٢۶ اسفندماه خدمات ارائه می دهند ...
حذف دفترچه در مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال جاری ... اجرای
قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب از امروز در ... دانلود تامین
اجتماعی ... نشست آشنایی با نحوه بازرسی از دفاتر قانونی برگزار شد.

بخش حقوقی - معافیت ارزش افزوده خدمات درمانی و آزمایشگاهی - 1394/12/22

12 مارس 2016 ... قانون مالیات بر ارزش افزوده Download 1 ... بخشنامه ۹۲۵۳ مورخ۹۰/۷/۹ معافیت ارزش
افزوده خدمات درمانی در قالب قرارداد ... به سایر خدمات از قبیل خدمات بیمه درمان و تکمیل
درمان، ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی ... و دريايي ؛ ۱۳- فرش دستباف؛ ۱۴-
انواع خدمات پژوهشي و آموزشي كه طبق آئيننامـه اي كـه بـا ... سازمان ها (11).

ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

5 مارس 1991 ... ﭘﻴﺮﻱ، ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﻲ، ﺑﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ، ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ. ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻴﻤﻪ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺣﻘﻲ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻃﺒﻖ. ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ... ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻛﺎﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻩ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻮﺩ، ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﻮﺍ. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ .....
ﻣﺪﺕ ﻣﺮﺧﺼﻲ ﺍﺳﺘﻌﻼﺟﻲ، ﺑﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺰﺀ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ.

نحوه نگارش طرح توجیهی



پاورپوینت انواع بیمه‌های اتکایی از لحاظ حقوقی

فایل فلش تبلت CCIT A74W با شماره برد m706-mb-v4.0

داستان چاقوی شکار

پروتکل درمان شناختی رفتاری افسردگی

دانلود پاورپوینت اصول پرونده نويسی پزشکی- 40 اسلاید

سورس برنامه نقاش حرفه ای

پاور پوینت کفایت اجتماعی

دانلود پاورپوینت آماده مجلس ما در حکومت چه نقشی دارد ؟